Bestyrelsesmøde GGB 10. December 2018

Afbud: Claus V., Fodbold senior, Brian
 
Kort nyt:
Motion: Blot fem til ungdomstræning, Jakob kommer på kursus så han til næste år kan stå for ungdomstræning. Doris har fået god hjælp af Lone til regnskab. Sponsor: Andespil afholdt, over 200 deltagere, flot. Indsamling af sponsorgaver har været en udfordring, minkavlere dog gavmilde trods tiderne. Mangler mikrofon. Amerikansk lotteri over alt forventning. Julelotteri næsten udsolgt. Ketscher: Natminton succes som juleafslutning. I 2019 Deltager i Bordtennisstævne 5/1 og badmintonstævne i DGI 2-4 februar. Mangler kontingent for samme bane senior som sidste år. Fodbold ungdom: U9, U10, U12 indendørs og U15 spiller futsal. Troldecup sidste weekend i Januar (26/1). Alle ungdomshold med medlemmer fra 2010 og 2011 bliver inviteret til velkomstpakke, uddeling kl.12 ved formand Kristian Munk. Henvendelse med navne til Birgitte senest uge 1. Håndbold: Hallen holdes lukket i juleferien, bortset fra aftalte arrangementer. Formand: Hallen er utæt, ejendomsservice kommer endelig. Kristian går videre med booking af foredrag med Lindy fra Rigtige Mænd, en hverdagsaften i Januar. Gymnastik: Lørdag 29/12 juleakrobatik. Vi får nye medlemmer efter nytår. Et par trænere har meldt fra til efter sommerferien. Planlægger opvisning 6/4-19.
 
Uddeling af brochure:
Peter har delt brochurer ud for Brugsen. Efterlyser respons fra udvalgene på mail. Sponsorudvalget ønsker ikke fremover at stå for en aftale hvor brochureuddeling er med i aftalen. Har tidligere haft rækkefølge om hvilket udvalg der stod for uddeling, men enighed om at vi ikke fremover har frivillige ressourcer til påtage os brochureuddeling.
 
Overdragelse af driften af hallen til Jammerbugt kommune. Drøfter fordele og ulemper. Sagen drøftes på nytårskur med alle tal og kommunens svar.
 
Budget:
Skema udsendt til udvalgsformænd, budget skal være sendt til Kristian senest i uge 1.
 
Nytårskur: Lørdag 2/2-2019 kl.14.00 forhåbentlig hos Peter og Pia
Budget
Regnskab
Kontingent (Kristian og Helle laver oplæg med forslag)
Hallen
 
Generalforsamling:
Torsdag 28. Februar 2019 kl.19.00
 
Eventuelt:
Manglen på udvalgsmedlemmer drøftes. Vi gennemgår udvalgenes sammensætning. En pæn del af bestyrelsen fortsætter ikke efter generalforsamlingen. Forslag om invitation til orienteringsmøde for nye aktive. Onsdag 9/1-18 kl.17.30 til 18.30 og Torsdag 10/1 kl.18.45 til 20.00. (Bestyrelsesmedlemmer bliver og drøfter effekten af møderne efterfølgende).
 
Folkesundhedsmøde Mandag 28/1-19 Helle og Kristian melder sig til. Birgitte orienterer om at printer nu har patron og papir. Juletræsfest, efter udfordringer er festen nu på plads, alle frivillige burde være klar over hvilke opgaver man har. Brynhild efterlyser B-nøgler, Kristian bestiller nye. Birgitte indkøbt et antal Jack stik, udleveres af udvalgsformænd.
 
Helle forespørger på vegne af Pia om hvordan hjemmesiden skal køres fremover. Bruges som informationsside mere end nyhedsside. Kalender i venstre sig og sponsorslides i højre side. Hver udvalgsformand skriver mail til Pia om medlemmer i udvalget og hvem der er på valg. Indkøb drøftes. Kristian sørger for juletræ til fredag aften. Lars forespørger om lån af cafeteria lørdag 9/2-2019. Birgitte og Tina bestiller mørklægningsgardiner i Januar. E-sport arrangement planlægges af formand m.fl.
 
Næste møde er infoaftenen.
 
For ref. Tina B.


Bestyrelsesmøde GGB 01.10.18 

Tilstede: Doris, Henrik, Brian, Lars, Helle, Peter(gjØLen), Peter, Kristian, Tina
 
Kontingentstatus, priser, retningslinier
Drøftelse af retningslinier for seniorkontingent på tværs af udvalgene. Kontingenttakster fastsættes på bestyrelsesmøde to gange årligt. Et element kan være at støtte op om aktivitet, såfremt der differentieres. Enighed om kontingent for aktuel Damehåndbold kr.360,-.
 
Hvem skal have adgang til hal/cafeteria
Opdateret liste fra udvalgene meldes til Helle på mødet. Drøfter nøgler og brikker.
 
Badminton, evt. ny træner
Glædelig nyhed at Anette og Martin Lukassen har sagt ja til at være trænere for badminton.
 
Damehåndbold
Møde onsdag i udvalget om eventuel opstart af damehåndbold træning, haltider til udvalgsformand.
 
Kort nyt fra udvalgene
GjØL’en: Velbesøgt festival, endeligt regnskab ikke færdigt. Fornemmelsen er, at det ikke har givet overskud, hvilket kræver en nærmere evaluering. Badminton: Der er købt en ny servekanon. Intet nyt fra sponsor. Kasserer: Ny ID fra Kristian, Birgitte. Håndbold: Drøfter spørgsmål om retningslinier for kontrakt/gavekort. Motion: Ønske om nyt gulv, idet ofte hakker og ridser efter vægte. Ungdomshold startet op. Gymnastik: Flot tilslutning til holdene. Juletræf i hallen 29/12-2018 for akrobatik. Investeret i udstyr. Planlægger opvisning/sæsonafslutning 6/4-2019. Juletræsfest 15-16/12. Fodbold ungdom: Afslutning 6/10. Formand: Ønske om træningstid lørdag formiddag fra Aabybro IF, ok fra bestyrelsen. Drøfter hold i Conventus kontra kontingentindbetaling.
 
Eventuelt
Drøfter ideer til nye aktiviteter, herunder “Sport til skolen” arrangementstilbud fra DGI, god ide blandt andet med badminton. Helle spørger skoleledelsen og tager kontakt til Brian, der kontakter DGI ved positivt svar.
Henrik undersøger betalingsløsninger der er mere sikre end mobilepay.
Drøfter eksempel, børnefodbold er både for piger og drenge. Man spiller som udgangspunkt med det klassetrin man er på.
 
Punkter til nytårskur:
 
Gavekort eller kontrakt, retningslinier herfor drøftes.
Retningslinier for kontingent diskuteres.
 
Næste møde
Mandag 5/11-18 kl.19
 
Tina BendixenReferat af GGB bestyrelsesmøde 18.06.2018

Kort nyt fra udvalgene:
Gymnastik i gang med planlægning af den nye sæson. Fodbold senior: Stefan drager Down Under 2/7. Igang med at overdrage til vikarerne Kim og BC i det halve år. Drøfter hvilke serie til næste år, positivt med mange til træning. Afslutning 23/6. Ketscher: Martin har forladt udvalg. Håndbold: Arbejder på samarbejde med Biersted. Udfordring med kun fem spillere på U14. GjØLen: Et stort telt bestilt. Gjøl kro leverer mad. Motion: Jeppe tager instruktøruddannelse i den kommende uge. Sponsor intet nyt. Formanden: Multibanen fået service. Udlån af hallen 24-25 august til Aabybro. Petang starter op ved Mette Nielsen. Møde 9/9 på skolen om tilflytning.
 
Udbud efterår: Gymnastik: Stram op, Akrobatik, Zumba, Legebold, Børne- Voksendans undersøges. Ketscher: Bordtennis og badminton. Håndbold, gerne onsdag 16-20.30, satser på fire hold. Motion: Tirsdag og Torsdag junior styrketræning. Helle og Kristian laver halfordeling.
 
Sommerfest: Evaluering i udvalget på søndag. Drøfter form og tidspunkt.
 
Fremtidige investeringer:
Drøfte med øvrige foreninger, hvordan man får inddraget tilflyttende familier, give gratis medlemsskab, billetter etc. resten af året. Håber andre foreninger vil være med, men GGB vedtager d.d. tiltaget. Måske udlevere til nyindskrevne elever på skolen.
 
Indrykke helsides annonce med vore tilbud. Indrette cafeteria med henblik på hygge. Henrik skaffer TV og møbler, Birgitte og Tina måler op og sørger for bestilling af gardiner. Klubdragt konkurrence drøftes. Event med åbning drøftes, der arbejdes videre med sagen.
 
Eventuelt:
Kunne man købe billetter til sommerfesten elektronisk, spørger PJ. Sommerfestudvalget spørges. Klubbens mobilepay er klar til GjØLen. Dataforordning sendes fra Kristian til PJ som link på hjemmesiden. GGB er oprettet på facebook i 2011, drøftes om vi skal bruge den. PJ kigger på hvordan udvalg, trænere m.fl. kan lægge op på den. Henvendelse til skolebestyrelsen om omdeling af program ved afgangsklasse til sommerfest og gjØlen.
 
Næste møde:
Mandag (Stefans fødselsdag)20/8 kl.19.00
 
For ref. Tina B.

 Generalforsamling tirsdag den 27/2-2018 

 1. Valg af dirigent: Kalle Jensen. Indkaldt lovligt 14/1-2018.

 2. Formandens beretning: Kristian fremlægger, der ligger beretninger for de enkelte udvalg på bordene. GGB har trods nedgang i elevtal på skole ikke mærket det i antal ungdomsmedlemmer. Håndbold ungdom bibeholdt 5 holde. Motionscenter har ligeledes flere ungdomshold, nu fra 6.kl. Motionscenter har haft godt resultat. Bordtennis, samarbejdsaftale med tre klubber har været positivt, til stævne har GGB høstet medaljer. Sommerfest og gjØlen præget af regnfuld sommer. Godt samarbejde med teltleverandør. Sponsorudvalg lider under mangel på frivillige. Cafeteria åbner nu på fredage for ungdomsmedlemmer, e-sport og aktiviteter i hallen.

 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: Kopi af regnskab ligger på bordene. Gennemgåes af Formanden. Kontingenter nedgang fordi vi har forholdsmæssigt flere ungdomsmedlemmer samt medlemmer der ikke bor på Gjøl, der betaler mindre i årskontingent. Sponsorudvalg flot overskud trods mangel på medlemmer i udvalget. Regnskabet på sommerfest fremlægges samlet inklusive sponsorindtægt. Spørgsmål til fællesudgifter. Regnskabet godkendes.

 4. Fremlæggelse af budget og handleplan indeværende år: Formanden fremlægger, budget ligger på bordene. Forsigtigt budget, drøfter bevæggrunde. Fokuspunkt 2018 er cafeteriet, dør flyttes. Spørgsmål om adgang fra toilet direkte til cafeteria er OK, det undersøges. Planer om at øge aktiviteten omkring hallen og finde flere frivillige blandt byens borgere generelt, der appeleres til alle gode forslag om hvordan det kan gennemføres.

 5. Indkomne forslag: Ingen forslag.

 6. Valg af formand ulige år, ingen valg i år.

 7. Valg af kasserer hvert år: Doris Thomsen

 8. Valg af næstformand og sekretær i lige år: Til næstformand vælges Helle Andreasen. Til sekretær genvælges Tina Bendixen.

 9. Valg til udvalg: Generelt mangler suppelanter. Fodbold senior: Jeanett på valg. Kim Christensen, Andreas Bruun Christensen og Thomas Jepsen vælges ind, så udvalget nu består af fem medlemmer og ingen suppleant. Fodbold ungdom: Skjold modtager genvalg. Tony ønsker ikke genvalg og udvalget er fremover fuldtalligt med tre medlemmer. Gymnastikudvalg: Birgitte og Sussi modtager begge genvalg, dette udvalg har suppleant, her vælges Janni. Håndboldudvalg: Mark Mikkelsen (velkommen til byen) vælges, Daniel Hermansen vælges. Ketscher: Lars genvælges, Martin Nørgaard valgt. Suppleant Ole Hermansen. Motionsudvalg: Helle går ud før tid, her vælges Trine Rom for et år. Lars Bang modtager ikke genvalg Mathias Krogshave og Jeppe Juul vælges. Sponsorudvalg: På valg Mette og Doris, genvælges. Grethe Sørensen vælges i stedet for Jens Jørgen Nielsen.

 10. Valg af revisor: genvalg til Jane Torp og Hanne Christensen.

 11. Eventuelt: Clara har efter lang og tro tjeneste valgt ikke længere at stå for hallen. Stort bifald til Clara. Der kom mange gode ideer som er noteret og vil blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde.

 For ref. Tina BendixenBestyrelsesmøde 3. Februar 2018 

Regnskabet gennemgåes, generelt ser det særdeles fornuftigt ud. Endvidere stemmer budget og regnskab meget flot i flere udvalg. Kommentarer fra hvert enkelt udvalg.
Motionscenter: Flere kontingenter end forventet. Nyanskaffet trappemaskine har man stor fornøjelse af. Flot regnskab.
Gymnastik: Ingen kommentarer.
Sponsorudvalg: Annoncering udeladt ved en fejl. Dog ikke mærkbart færre deltagere ved banko.
Fodbold ungdom: Enkelte spillere tilmeldt i forældres navn, ændres i 2018. Dommerudgifter til 11 mands fodbold.
Håndbold: Mindre udsving, spillertøj.
Fodbold senior: Aldersfordeling ændret, påvirker kontingent.
Sommerfest: Fordelingen af poster er retningsgivende. Indtægter og udgifter går næsten lige op, men indtægter fra sponsorer sikrer overskud.
GjØl ‘en: Meget dårligt vejr.
Ketscher: Imponerende.
Administration: Justeret, idet mindre tilskud fra kommunen end budget.
Cafeteria: Løber rundt, primært ved holdarrangementer det bruges. Drøfter indkøb.
Hallen: Ser fint ud, trods flere store udgifter.
 
Lederfest, ændres fra 14/4 til 17/3. Hvert udvalg sender deltagerliste.
 
Generalforsamling 28/2-2018. Hvert udvalg sender navne på hvem der er på valg og eventuelle kandidater til opstilling.
 
Årsberetninger sendes til Kristian senest onsdag i uge 8 (21/2).
 
Der indhentes nyt tilbud på musikanlæg til den lille hal og et til motionscentret, vi skal bruge noget robust. Henrik og Michael indhenter tilbud.
 
For ref.: Tina B.GGB Bestyrelsesmøde 4. Januar 2018

 
Mødet indledes med at praktisk opgave udføres i skøn samdrægtighed.
 
 1. Kort nyt: Gymnastik: forhandling om zumba, planlægger to gange om ugen. Fodbold senior, intet nyt. Håndbold: 30 betalende, fem hold. En del seniorer også, lige kommet igang. Turnering igang U18, stort geografisk område. gjØLen Flyttes til uge 35. Musikprogram endnu ikke klar. Der indføres beskeden entre. Motion: 17 betalende ungdomshold. Alt udstyret er nu serviceret. Ny trappemaskine indkøbt. Mangler træner til næste år. Badminton og bordtennis: Alle har nu betalt. Til bordtennisstævne Lørdag. Har høstet flere medaljer ved andre stævner. Samtræning fungerer fint. Badminton deltager i turnering i DGI huset Aabybro. Lars træder ind som træner. Fodbold: Alle i udvalget vil gerne fortsætte. Budgetmæssigt måske problem til næste år. Overvejer samarbejde med nabobyer. Sponsor: Julelodder nu udsolgt. Efterlyser oplysninger om Troldecup og gjØLen. Formand orienterer.
 2. Status til generalforsamling: Udvalgene sørger for opfølgning. Lederfest: udvalg sender liste og Kristian inviterer til 14/4-18 klokken 18.
 3. 3/2-18 kl.15 Nytårskur hos Birgitte, partner inviteres til kl.18. Seneste tilmelding 11/1-18.
 4. Budget drøftes og godkendes.
 5. Eventuelt: Diverse drøftes. Mangler skilte på sidste tre årets leder. Medlemmer der er årgang 2009 og 2010 sendes til Birgitte Nielsen inden 11/1-18. Juletræsfest gik rigtigt godt, desværre ikke helt så mange børn. Henrik og Michael rydder op og smider væk i depotrummet.

 For ref. Tina B.

 
Referat GGB bestyrelsesmøde 25. September 2017

Tilstede: Kristian, Lars, Birgitte, Stefan, Doris, Brian og Tina
 

 1. Status fra udvalg. Håndbold hold oprettelse i conventus drøftes. Ingen træningsturnering, udskudt. Fodbold senior: Godt fra start, mange nye spillere, ofte 14 til træning. Afslutningsfest på bedding. Kontingentbetaling drøftes. Ketscher: Seniorbadminton 35 spillere. Flyere givet god respons. Ungdom starter 2/10. Spillere får sæsonkalender ved træningsstart. Bestilt nye pointtavler til bordtennis. Gymnastik: Stram op, Akrobatik/spring, Mor,Far,Barn og Legebold oprettet. Formand: Udenbys ansøgere til Gjøl hallen, conventus drøftes. 

 2. Velkomstbeskrivelse til instruktører/trænere. Birgitte præsenterer velkomstbeskrivelse til trænere. Ros til skriftet. Drøftes at hver afdeling bør lave egen udgave ud fra forslaget. Kontaktoplysninger til bestyrelsen bør fremgå. 

 3. Juletræsfest: Mangler frivillige. Kristian drøfter med Sisse. 

 4. Aabyposten. God ide med annonce ifølge tilbagemeldinger. Gentagelse bør drøftes i bestyrelsen inden sommerferien. 

 5. Arbejdsliste til vore kære seniorer. Opfordring til udvalgsformænd til at melde opgaver ind. Mørklægningsgardiner i lille hal ønskes. Vandhaner knækker af, måske seniorernes tekniske snilde kan løse problemet. 

 6. LAN party - E-sport: Kristian finder ud ad behov for strøm og internet.

 7. GjØL'en: Bette underskud 10t., omsætning lavere, dårligt vejr største synder.

 8. Eventuelt: Husk emner til næstformand, Claras funktion og regnskab.

 9. Næste møde: Torsdag 26/10 kl.19.00.

 
GGB bestyrelsesmøde 07.08.2017

Tilstede: Brian, Stefan, Doris, Peter, Henrik, Lars, Tina, Kristian
Afbud: Birgitte, Michael, Claus V.

Kort nyt:

 1. Kort nyt. Motion: Drøfter instruktørsituation. Ungdomshold fra 6. Klasse indtil 15 år, håber på mange tilmeldinger. Indoor cyckling tirsdag 19 til 20. Spartacus som sidste år, alle kan deltage hvis de har betalt vinterkontingent til andet hold i GGB. Godt med ift. udstyr. Fodbold ungdom. Går i gang snart. Fælles afslutning. Overvejer e-sport arrangement. Vintersæson spilles 11 mands fodbold fra U14. U7 indledt samarbejde med Birkelse. U9 tilmeldt stævne i Brønderslev Sponsorudvalg: Udvalget mangler medlemmer! Går ellers fint med velvillige sponsorer. Fodbold senior: Tilmeldt to hold til efterårsturneringen. Forsøgt at løse holdlederproblematik. Opstartsfest 19.08.17. Old Boys drøftes. Håndbold: U18 og U14 ønsker sig træningsstævnedeltagelse. Drøfter medieomtale af GGB, Brian koordinerer, udvalgsformænd sende til Brian med deadline søndag 14.08.17. Badminton: Trænersituationen klaret. Ungdom startes 2/10, senior dog som vanligt i september. Flyer laves til omdeling. Samarbejde med tre bordtennisklubber, fælles træninger med turnus imellem klubberne på weekend dage. Årskalender udleveres til alle bordtennisspillere. OK til køb af pointtavle. Formand: Alle haltider skal bookes på Conventus, ingen har indtil videre booket vores hal.
 2. Hvordan skaffer vi medlemmer til udvalg. Næstformand stopper i sponsorudvalget. Nu tre udvalgsmedlemmer og en sekretær. Drøfter den alvorlige situation. Forslag om at inddrage DGI konsulent til en inspirationsaften.  
 3. Sommerfest. Overskud ca.26.000,-. Festen bliver samme tid næste år. Evaluerer afviklingen. 
 4. Hallen. Clara stopper til generalforsamlingen. Drøfter om man kan dele regnskabsfunktion fra cafeteriafunktionen. 
 5. Næste møde. Tirsdag 12. September 2017.
 6. Eventuelt. Problemer med op og nedtagning af bander. Spørgsmål til skrivelse om at klubben ikke har forsikring og derfor skal spillerne selv have ulykkesforsikring. Medlem finder at børn hvis forældre er trænere skal fritages for kontingent. Bestyrelsen er enige om ikke at støtte forslaget, men at anbefale vedkommende at stille forslag om vedtægtsændring til generalforsamling. Drøfter hvad vi gør med tennisbanen. 

Referat bestyrelsesmøde GGB 1. Maj 2017

Nyt fra udvalg:
Ketscher. Ny træner Carl Buch. Samarbejde med bordtennisklubben Tateni aalborg.
 
Fodbold senior: Desværre ingen sejre. Serie 4 har spillet alle kampe. Næste hjemmekamp holdkort i Brugsen for at skaffe tilskuere. Serie 6 sidste kamp, desværre taberdømt ved administrativ fejl. Stefan går aktivt ind i sætning af hold. Træning meget svingende. Planlagt afslutningsfest i sommer. Kontingent følges op.
 
Håndbold: Sæson slut. U18, U14, U10, U6 og U8. Måske seniorer kunne træne med U18, træner positiv. Kontingent for seniorer uden kampe sættes til ungdomskontingent. Stævnetilmelding for U8 overvejes. Træningsdragt til alle frivillige trænere efter behov, men kun klubdragt.
 
Motion: Brandlås med glas sættes op med henblik på tyverisikring.
 
Kasserer: Telte hvor lejes?
 
Sponsor: Nogle reklamer til sommerfest samlet ind, enkelte sprunget fra og ny. Uddeling af programmer i uge 21, også til dem med nej til reklamer. Sponsorudvalg mangler stadig et medlem.
 
gj'ØLen: Sponsorer tilbydes VIP telt med spisning, 100 deltagere tilmeldt. Musikprogram på plads. Ny dørmand, der også går vagt.
 
Sommerfest: 9,10 og 11. Program på plads. Peter Olsen spiller fredag i teltet, også under gris. Børnedrinks i teltet. Årets ungdomstræner hædres fredag kl.20 i teltet. (Udvalgene sætter sig snarest og vælger)Happyhour 22-23. Lørdag en hel del ungdomskampe, alle bortset fra U10 der er til stævne. Gadeturnering i Høvdingebold kl.14. Akrobatikopvisning kl.15. Liselotte på kroen har sagt ja til at stå for maden, men ikke helt færdige med forhandlinger. Musik California. Søndag fiskebord, ballonklovn 13-15, kirke koncert kl.13.30, gudstjeneste kl.14. Fagenes fest afslutter sommerfesten. Ny teltudlejer og nye børneforlystelser. Program færdigt. Praktiske opgaver fordeles på ansvarlige. Billetsalg til torvedagen 20/5 og 3/6.
 
Formanden: Fåruptur. Betalende medlemmer er det medlem, der har betalt kontingent, det er således barnet der kommer gratis ind. Medfølgende forældre betaler for sig selv. Clara stopper som ansvarlig for hallen til februar

 

Bestyrelsesmøde i GGB

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.40

Tilstede: Kristian, Birgitte, Michael, Stefan, Lars, Doris, Henrik, Steen
Afbud fra: Peter, Brian, Tina, gjØLen (konstituerer sig til påskefrokost)
Referent: Michael

1.  Nyt fra udvalgene:
Formand:
Ekstra regning for haltider er kommet. 90.000. Det er for de foregående sidste 2 år.
Vi skal have oprettet conventus brugere i forhold til den nye bestyrelse.
Punkt til næste bestyrelsesmøde når vi forhåbentlig er fuldtallige: Hvordan håndterer vi at nogle ønsker at flytte fra et hold til et andet midt i en sæson.
Manglende oprydning i depotet. Kristian er i dialog med Skolen om emnet.
Hallen anvendes fredag-lørdag af Aabybro håndbold. Det er aftalt at cafeteriet er reserveret til standerhejsning og kl. 16 er de ude af hallen. Her har Ketcherudvalget afslutning.
Håndbold:
Ikke til stede.
Det er håndbold der er ansvarlig for uddeling af reklamer inden påske.
Motion:
Motionscentret skal shines op.
Ungdomsholdet er startet op. Foreløbigt 6 personer. Stor tillid til at det bliver bedre.
Fodbold Ungdom:
Nyt udvalg konstitueret. Steen Reimer er formand.
Dommere er en udfordring. Udvalget tager ansvaret for de mindre årgange, men U12/13 er et problem: Her arbejdes der på en løsning. Lars meldte sig som dommer.
Standerhejsning på lørdag. Indtil videre U7, U8, U10, U12 og U13.
Der er ikke fundet spillere til U6. Det forsøges at få op og stå. Lars vil gerne træne.
Børneattester. Navne og CPR-numre afleveres på papir til Christian.
Sponsor:
Udvalget er konstitueret
Gymnastik:
Udvalget er fuldtalligt. Else har sagt ja til at fortsætte. Suppleant Annette Lukasen.
Der er afholdt sæsonafslutning.
Der ledes efter en boksertræner, men det er ikke lykkes at finde en endnu. – Formanden har et forslag til træner. Koordinerer med Birgitte. Henrik foreslår evt. at uddanne en af vores egne, som måske gerne vil. Specielt da det reelt er konditionstræning. Kan evt. kombineres med styrketræning i den lille hal.
Fodbold senior:
Opstart af turnering næste weekend. Kun 6 spillere til træning i foregående uge samt mange afbud til træningskampene er utilfredsstillende for træner. Derfor har der været afholdt spillermøde.
Badminton:
Lukker ned lørdag med fælles spisning.
Deltagelse i stævne i Vejgaard, hvor der var en 2. og en 3. plads.
Overvejer at lave fællestræning med klub i Vejgaard til næste år. Der skal findes en ny træner til ungdomsspillere.
GjØL´en Festival:
Ikke til stede

Doris:
Det sædvanlige med Sportmaster. Der er ikke navne på regningerne.

2.  Sommerfest 2017
Tilladelser: Kristian?
Ideer til frivillige der kan tage et ansvar i løbet af weekenden. Liste over aktiviteter sendes til bestyrelsen.
HUSK:
- Torsdag aften k. 18.00, opstilling
- Søndag kl. 16.00, nedtagning
Forslag: Årets ungetræner. Hædres fredag aften i teltet kl. 20


3.  Lederfest
Alle ledere der er 15 eller derover inviteres. Det er udvalget der er ansvarlige for at invitere.
Kristian tager Cafeteriavagter og team senior.
Kristian informerer Peter Thomsen om at han skal invitere gjØLen.
Vi bestiller maden udefra. Kristian er ansvarlig. Drikkevarer: Øl, vand og vin.
Opsætning, Lørdag kl. 10: Birgitte, Henrik, Tina, Stefan, Brian.
Oprydning, Søndag kl. 10: Kristian, Michael, Lars, Doris
Musik til lederfesten: Henrik og Michael


Generalforsamling GGB 28. Februar 2017
 
Dirigent: Calle, der konstaterede af generalforsamlingen var næsten lovligt indkaldt, formanden heviste til punkt om indkomne forslag.
 
Fremmødte ca. 30 medlemmer
 
Formandens beretning:
Kom blandt andet ind på ros til især sponsorudvalg og gymnastikudvalg. Endvidere var målsætninger for året opnået.
 
Der var ved generalforsamlingen uddelt papirkopi af årsberetningen fra de enkelte udvalg.
 
Regnskab:
Var fremlagt i papirformat på alle borde. Bemærkninger:
Sponsorpenge til sommerfest går direkte til posten sommerfest. Hallen giver plus. Der er overskud i gymnastikudvalg og ketscherudvalg. Regnskabet godkendes.
 
Handleplan 2016
Mål for 2016 om LED-lys i hallen og lynhurtigt internet er opnået. Målsætning om at besætte alle poster i udvalgene desværre ikke opnået.
 
Budget 2017
Flere ideer til goder for medlemmer, især til børn og unge. Udnævne "Årets ungeleder", E-sport startes op. Fælles udmelding om indesæson. Der bliver afholdt fælles instruktørmøde med forventningsafstemning. Jammerbugt kommune ønsker at alle foreninger skal kunne booke hallen i Conventus, diskussion af konsekvensen af denne beslutning. Præcisering af at selve hallen ikke er GGB's ejendom, men vi vedligeholder og driver den for kommunen, hvilket vi får penge for via lokaletilskud. Motionscenter og den lille hal er GGB's egen.
 
Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer:
Udvalg består af 4 medlemmer plus suppleant ændres til "Udvalg består af 3 medlemmer plus suppleant"
Argumentet for denne ændring er nedgang i aktiviteterne
Forslaget vedtages enstemmigt
 
Gj'ØL en indgår som et udvalg med et medlem i bestyrelsen. Der bliver forespurgt hvorfor Gj'ØL en ikke er selvstændig. Svaret er at det handler om spiritusbevilling og momsfritagelse, endvidere bør bestyrelsen have fuld indsigt i driften idet GGB er underskudsgarant.
Forslaget blev vedtaget.
 
Forslag om ændring af betingelser for lovlig indkaldelse til generalforsamling. Det blev foreslået at ændre til indkaldelse ved opslag i Brugsen, i Hallen og på social medier. Baggrund er at det er dyrt med annonce i forhold til antallet af deltagere ved denne og seneste generalforsamlinger. Forslaget blev vedtaget enstemmigt. (Det blev endvidere forespugt om mulighed for at tilmelde sig SMS reminder).
 
Forslag om at kasserer er på valg for 1 år ad gangen. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
 
Valg:
Formand Kristian Munk blev genvalgt.
Kasserer Doris Thomsen blev genvalgt.
Sekretær Tina Bendixen blev genvalgt.
 
Fodbold senior:
Stefan og Lars genvalgt.
 
Fodbold ungdom:
Mikael og Orla på valg. Peter, Christian og Sten valgt.
 
Håndbold:
Brian genvalgt. Jesper valgt. Vakant.
 
Gymnastik:
Else genvalgt. Gitte på valg. Dorte valgt.
 
Motionsudvalg:
Henrik genvalgt.
 
Sponsorudvalg:
Peter og Jens Jørgen genvalgt. Birgit og Jørgen på valg. Vakant.
 
Badminton:
Per genvalgt. Luffe på valg, Jeanette valgt.
 
Revisor:
Jane Torp og Hanne Christensen genvalgt.
 
Eventuelt:
Forslag om nye .....
Tage til DGI landsstævne og få ideer, børn måske ikke helt så interesserede i traditionelle boldspil som tidliger.
 
Seniorgruppen opfordrer til mere omhyggelig oprydning. Der er købt nyt stillads, der kun skal bruges i GGB. Ønske om nyt værktøj.
 
Drøftelse af samarbejde med spejderne om arrangementer for byens børn og unge, medlemmer pointerede at GGB's penge kun skal bruges på egne medlemmer.
 
Forslag om fodboldfitness.
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.
 
For ref. Tina BendixenGGB bestyrelsesmøde 25. Oktober 2016

Tilstede: Brian, Peter, Doris, Orla, Stefan, Lars, Henrik, Kristian, Birgitte og Tina
 
Nyt fra udvalgene
 
Sponsor: Møde imorgen. Bestyrelsen ønsker kun bandereklamer på multibanen.
Gymnastik: Udvalget "bokser" med mangel på boksetræner. Kontingenter refunderes. Mest succes med Stram op. Start-pakke til trænere ønskes.
Motion: Conventus spørgsmål. Ungdomshold kun tirsdag-torsdag med træner. Aircondition kører, huske at lukke døren. Nedgang i kontingentindtægter i forhold til tidligere år, minimale udgifter. Bestyrelsen beslutter at indkøbe vandkølingsanlæg der kan benyttes at alle hallens brugere.
Fodbold senior: Træner fortsætter til samme løn. Serie 5 har næsten ikke vundet kampe, arbejder på at komme i serie 6.
Ketscher: Igang, bordtennis tre stævner planlagt, første gang 27/11-16. Badminton turneringer arbejdes der på. Bestilt spillersalg til bordtennis.
Håndbold: U8 og U10 starter op indeværende uge. Ny bane næsten på plads. U12 har spillet kamp. U16 med 10 spillere. Senior uafklaret.
Fodbold ungdom: Sæson sluttet af. Indendørs forsøges startet op lørdag formiddag.
Formand: Aabybro starter i hallen fredag, sætter selv bander op og ned. Spejderne vil gerne låne hallen Torsdag 16/2-17 fra 15 tiden, OK fra bestyrelsen. Udvalgene orienterer selv trænere. Møde 26/10-16 med Landsbyråd, Borger- og -Erhvervsforening, Kristian deltager. Logbog til rengøring. Møde med DBU 19/11-16, afgøres om vi får old-boys landsholdet i december.
 
Kontingent situationen
 
Stor udfordring, at vi ser ud til at have halveret vores medlemstal, hvis vi blot tæller dem der har betalt kontingent.
 
Forslag om, at der oprettes hold på forhånd og superbrugerne sidder her eksempelvis to aftener om året, hvor også  bane- og haltider fordeles. Forslag om diffentieret kontingent efter hvor hurtigt man betaler. Længere drøftelse af spørgsmålet. Enighed om, at hvis man ikke har betalt kontingent efter en måned kan man ikke deltage i aktiviteten, eksempelvis kan man ikke sættes på hold til kampe.
 
 
Eventuelt
 
Næste møde budgetmøde, Kristian sender ud. Opfølgning på kontingent.
Motion tager til Aabybro med deltagere der vil have taget WATT-test.
Juletræsfest bliver Lørdag 17. December 2016 kl.14.00 til 16.15. Anette Lukassen, Sissel Djernæs med i udvalg. Skal bruge hjælpere: To til opstilling lørdag kl.9.00, en til oprydning.
Nytårskur, dato udsendes af Kristian.
Brugsen skal have delt reklamer ud, fodbold ungdom tager tjansen. Opdateret liste laves af Peter.
 
 
For ref. TinaReferat af bestyrelsesmøde GGB 8. September 2016

Tilstede: Kristian, Peter, Henrik, Orla, Lars, Stefan, Brian, Birgitte, Tina
Afbud: Michael, Doris.
 
Brian møder for håndboldudvalg.
 
Kort nyt fra udvalgene:
Sponsorudvalg intet møde - intet nyt
Motion: Ny brochure i trykken, Lørdag formiddag motionsevent ved Brugsen. Aircondition bestilt. Husk at tage 20 kg af stængerne, checker hvem der har været der.
Fodbold junior: Dialog om U6-7 haltider.
Ketcher: Start 19/9 badminton, bordtennis. Flyers og Facebook anvendt til markedsføring. Senior først til mølle. Stævner i både badminton og bordtennis i år. Knud lukker vand ned i tennishus næste uge.
Fodbold senior: Bedt om betaling af kontingent. Udfordring med aflysning af kampe, men ok antal spillere. Mange unge spillere.
Håndbold: Udvalg udvidet med Helle, nu ialt tre. U8 laver egen plan, U12 og U16 tilmeldt turnering.
Overvejer totalmax håndboldbane til U6 og U8, forsøg der skal gøre det nemmere at holde spillere i overgangen fra legebold, opbakning fra bestyrelsen hvis prisoverslag holder. Plan om håndboldskole i uge 41
Gymnastik: Boksning startet, ønsker flere deltagere. Alle andre hold starter uge 37. Drøfter kritik. Prisoverslag investering i udstyr til spring drøftes og fandt ikke tilslutning i enig bestyrelse grundet lokaleforhold, økonomi m.m.
Formand: Besøg fra oldboyslandshold for at se på lokaliteter. LAN-party planlægges jan-feb. 2017. Vinsmagning i efteråret planlægges.
 
Ulrik Wilbek:
Kristian tæller op hvor mange der skal med.
 
Haltider, evaluering af proces:
Drøfter at vi var for sent ude med udmeldinger og at informationer kom for ukoordineret. I 2017 tilstræbes en bedre fremgangsmåde.
 
Nye tiltag:
Fodbold senior ønsker mulighed for Mokai/Breezer som alternativ til øl i cafeteria, Stefan undersøger hvilke der bør indkøbes og giver Kristian besked.
 
Eventuelt:
Efterspørger koldt vand i hanerne, vandet skal løbe uforholdsmæssigt længe for at blive koldt. Drøfter muligheder. Henrik undersøger vandkølerudvalg. Forslag om at kampe m.m. fremgår af "På Gjøl".
 
Næste møde:
25. Oktober kl.19.30
8. December kl.19.30 (Budget)
 
For ref:
TinaGGB bestyrelsesmøde 4/8-16

Tilstede: Claus, Peter, Kristian, Michael, Henrik, Stefan, Ivan, Doris, Birgitte, Tina
Afbud: Lars

1)Udfordringer med udvalg 
Drøftes hvordan vi skaffer flere udvalgsmedlemmer.
2) Kort nyt fra udvalg
Fodbold U: U8, 10, 12, 13 kommer i gang. Udfordring med U6.
Fodbold S.: 18 til træning senest, i snit 10-12 stykker. Drøfter at nye bliver taget godt imod på holdet.
Motion: Søsætter ”langtidsholdbar” brochure. Bestilt Aircondition anlæg. Mangler Conventus ansvarlig i bestyrelsen. Nøgledepositum drøftes.
Håndbold: U16, U14, U10 og U8 (40-45 børn). Trænerskade driller, andre træder til. Herrehold under opbygning, kontingent til senior drøftes. Håber på at få stillet damehold.
Sponsorudvalg: Ikke så meget nyt, fået et par nye, men også mistet.
Gymnastik: Arbejder på højtryk med at få program på plads. Stram-op, Legebold, mor-far-barn, Akrobatik, Børnedans foreløbigt planlagt.
3) Hvilke aktiviteter
Bruge ”Gjøl – en by med liv” endnu mere. Drøfter cykling m.m.
4) Haltider
Alle udvalgsformænd sender tider til Kristian inden 15/8-16. Michael og Kristian sætter sig og koordinerer.
5) Sommerfest
Foreløbigt regnskab fremlagt. Flot overskud. Drøfter enkelte poster. Gerne holde standarden på musikken til næste år (bortset fra fredag aften). Godt samarbejde med skolen kunne også gentages.
6) Eventuelt
Drøfter kontingentsituation og poster i foreløbigt regnskab.
Spar Nord vil bede om vedtægter, navn på bestyrelsen, formand og kasserer. Kristian sender.
Birgitte hjælper Doris med Mobilepay.
Drøfter kontingentspørgsmål i gymnastikudvalg.
Næste møde: 8. september 2016 kl.19.30


Referat af møde i GGB bestyrelse 11.05.2016.


Tilstede: Kristian, Orla, Torben, Claus, Birgitte, Doris, Peter, Lars og Tina. Afbud: Henrik

1.    Sommerfest: Opstilling Onsdag aften 8/6 i stedet for som vanligt Torsdag. Søndag formiddag oprydning – de udvalg der kommer der rydder op en time og går så hjem. Øvrige bliver til alt er færdigt. Formiddag: Gymnastik, Ketscher, Håndbold. Øvrige udvalg bliver til vi er færdige Søndag.

Den Store Gjølfest er slået sammen med sommerfesten.Foreløbigt program: Kunstfernisering start kl.10.00 med overraskelser. Det store Kuffertcirkus workshop kl.11.00. Musik under kaffe og kage. Kl.15.00 Forestilling. Tilskud til musikken, livemusik både Fredag og Lørdag. Søndag 15.30 kommer MGP til Gjøl. Se program der kommer 20/5-16. Spisebilletter sælges i Brugsen 21/5 og 4/6.

2.    Årets leder: Send forslag til Kristian

3.    Kort nyt fra udvalg: Motion: ønsker køb af aircondition til centret, mener det kan holdes inden for budget. Bestyrelsen bakker op om at man undersøger nærmere, klar over at det vil medføre driftsomkostninger, men måske også mere gavn. Ketscher: Startede 1/5 med arbejdsdag, to mødte op, fornuftigt resultat. Morten Krogh Mortensen klar til begyndertræning. Flere juniorspillere. Henter nøgle hos Lars, bliver oprettet i Conventus med det samme. Kan spille hvornår de vil for kontingenten. Flyer delt ud i byen, opslag på Gjøl en by med liv. Sponsor: De fleste sponsorer har lavet kontrakter, to sponsorer har endda selv meldt sig. Håndbold: Ungdomsafdelingen stor succes, god træner og gode ungdomstrænere. Seniorafdeling både damer og herrer noget på pumperne, men stillet hold og haft det sjovt. Drøfte hvad der skal ske efter sommerferien på et senere bestyrelsesmøde. Kontingent og trænersituation drøftes. Fodbold senior: Gør det godt, flot fremmøde fra Gjøl, ligger nr.3 i serie 4. Serie 5 har haft lidt problemer med at stille hold et par gange. Gymnastik: Sluttet sæsonen, 24 betalende til boksning. Starter op igen efter sommerferien. Akrobatik i gang igen efter sommerferien. Fåruptur, kun få tilmeldte p.t. Bamsekoncert, 45-50 børn og 30 voksne, godt arrangement. Fodbold ungdom: Fire hold, 7,9,11 og 12. Kommet godt i gang. 9’erne skal med til Faarup Cup. Evaluere efterfølgende. Ønske om hold mere for årgang 2010-11. Prøve Nørhalne Cup til næste uge. Formand: Skifte cylindere i døre. Nøgler til Håndbold og fodbold junior.

4.    Eventuelt: Fodboldudvalg bliver ikke lagt sammen. Trøjevask drøftes. Drøfter gØl’en. Ny rengøringsdame: Susanne Barret, hyret ind. Send rettelser af udvalgsmedlemmer til Peter. Opretter Mobilepay og SWIPP. Legatkassen drøftes.

For ref. Tina B.


Bestyrelsesmøde i GGB 3. marts 2016

Tilstede: Torben, Orla, Kristian, Birgitte, Michael, Henrik, Claus, Lars, Thomsen og Tina.
Afbud: Doris
Formanden byder velkommen til alle og præsenterer nye medlemmer af bestyrelsen, Torben, Orla og Tina (tilbage som sekretær). Farvel og tak for tro tjeneste til Thomsen. Michael stopper som formand i fodbold ungdom og bliver formand for sommerfestudvalg.
1. Punkter fra Generalforsamlingen:

 1. Problemer med at fylde udvalg, håndboldudvalg mangler to og sponsorudvalget mangler et medlem. Der arbejdes hårdt på sagen.

 2. Lån af hal/cafeteria. Det blev besluttet at udvalgsmedlemmer i lighed med bestyrelsen har mulighed for at låne hal og cafeteria. I så fald skal forplejning købes i cafeteriaet. Cafeteria kan ikke lånes ud til fester med spisning og spirituosa. Service kan lånes af medlemmer, ikke medlemmer betaler kr.2,50 pr. kuvert.

 3. Debat om synlighed, skal vi have en PR-ansvarlig? Det besluttes at bruge ”Gjøl en by med liv” mere. Forslag om ungeråd på dagsorden til næste møde. Det opleves at klubtrøje betyder meget for tilhørsforholdet til klubben hos børn og unge. Det bør vi tænke på fremadrettet. Drøfter GGB involvering i flere af byens arrangementer for at være mere synlige. Drøftes hvem der fremadrettet skal have kontakten til seniorgruppen. Der er ønske om lamper i den lille hal, bander der kan åbnes, hegnsstolpebeskyttelse om baner.

2. Lederfest 19. marts 2016
 
Opsætning kl.14.00: Orla, Lars, Henrik, Birgitte, Tina.
Oprydning dagen efter kl.10.00: Torben, Kristian, Michael, Doris og Sponsorudvalgsmedlem.
 
Bestilling af gavekort:
Trænere kr.1.500,- 
Hjælpetræner kr.1.000,-
Indendørstræner kr.500,-
Kampfordeler kr.500,-
Dommer kr.300,-
Holdleder senior kr.1.000,-
Regnskab kr.1.000,-
Haladministration kr.1.500,-
Vagtplanlægger kr.1.500,-
 
Forslag vedrørende regnskabsprincip at investeringer fremgår. Sommerfestregnskab specificerer sponsorindtægter.
 
Sommerfest-drill drøftes. Onsdag hjælper fodbold senior med teltopsætning. Torsdag møder alle udvalg til forefaldende opgaver der er planlagt af sommerfestudvalg. Halvdelen af udvalgene møder søndag morgen og rydder op, de pågældende går hjem en time før de andre når festpladsen tages ned.
 
Birgitte undersøger swipp og mobilepay.
 
3.Kort nyt fra udvalg
 
Fodbold senior: Udvalg fuldtalligt. Har et hold i serie 4 og et i serie 6. Iversen har styr på kontingentsituationen.
 
Håndbold: Stillet herrehold, mangler unge, mange forskellige har spillet og derfor en udfordring med kontingent, udvalgsformand finder løsning. Ingen trænerudgifter. Damesenior drøftes. Succes på børne-unge området, omkring 40 medlemmer.
 
Sponsorudvalg: Reklamerer for Gule ærter/Gullasch på kroen. Mandag 7/3 holdes konstituerende møde i udvalg, mangler et medlem. I gang med at tegne kontrakter, snart sommerfest.
 
Ketscher: Fuldtalligt udvalg. Bordtennisstævne 13.03.16 på Filstedvejen skole. Trænere fortsætter. Tennis går i gang efter påske. Kontingent på plads.
 
Fodbold ungdom: Udvalg på plads, to nye medlemmer. Orla ny formand i stedet for Michael. U7,9,11 og 12 kører i forårssæsonen. Standerhejsningsdato udmeldes snart. Kontingent OK. 
 
Motion: Udvalg på plads. Vil gerne lave crossfitbane udenfor. Alle trænere fra vintersæson har været til afslutningsmøde. Mathias skal på trænerkursus. 
 
Gymnastik: Boksetræning et hit, ca.30 tilmeldte. Sæsonafslutning i planlægningsfasen. Kontingent OK.
 
4. Formanden orienterer
 
Irma stopper 21.03.16. Søger ny til 20 timer om ugen. Flere interesserede. Kristian, Michael og Claus udgør ansættelsesudvalg, afgørende med fleksibilitet.
 
Bestyrelsen skal fremover sidde i gjØL’ens udvalg, går tilbage til mere selvkørende udvalg.
 
Faarup sommerlandtur har været en succes, hvilket betyder at udgifterne er steget betydeligt. Bestyrelsen ønsker fortsat at støtte arrangementet, der er godt for fællesskabet i klubben, men ønsker at tilpasse udgiften. Sussie og Birgitte laver oplæg.
 
5. Eventuelt:
Henrik bringer vinsmagning i forslag, der foreslås samarbejde med Brugsen.
Der underskrives telegrammer til konfirmander.
6. Næste møde:
Kristian melder dato ud.
Punkt om ungeråd.
For ref. TinaGeneralforsamling d. 18-2-2016

Referent: Charlotte
Fremmødte: 30

1. Valg af dirigent
Ole Hermansen vælges som dirigent.


Det kan konstateres, at Generalforsamlingen ikke er lovligt indkaldt. Generalforsamlingen godkender alligevel generalforsamlingen for værende gyldig.

Jf. vedtægten fra 2014, skal der skal udpeges en protokolfører / sekretær – Charlotte er valgt.


2. Formandens beretning
2015 har på enkelte punkter været et trist år, da flere hold er blevet lukket grundet ringe tilslutning.
 
Det har i 2015 været forsøgt at starte tennis op igen. Banerne blev renoveret og klar til sæsonen, dog var der ved opstart kun 1 betalende, så arbejdet deromkring har været lidt spildt.
 
Lederfesten er flyttet tilbage til foråret igen, efter af den i 2015 var om efteråret i år er det den 19. marts 2016.
.
Der har været en del udfordring på betaling af kontingent. I den forbindelse er der udarbejdet en ”Velkomst til sæsonstart i GGB”, som udleveres til alle medlemmer.
 
Familieidræt har væres en succes – der har masser af aktivitet og deltager. Det har været dejligt.
 
Håndbold/ungdom har haft et fantastisk flot år. Det er flot,  at Gjøl kan have en afdeling som ser så godt nu. Stor ros til alle.
 
Sponsorudvalget har hentet 135.000 kr.  hjem til GGB og 70.000 kr. til Gjøl`en Festival. Stor ros til sponsorerne samt sponsorudvalget.
 
Sommerfesten. Nyt tiltag var fiskebord. Det var en positiv oplevelse. Stor tak til arrangørerne.
 
GGB Handleplan 2015:

 • Forventede at alle poster i udvalgene blev besat – dette blev ikke indfriet.

 • Vi har fået lynhurtigt internet i hallen.

 • Tættere samarbejde med skolen. Der er iværsat Parkering forbudt ved hallen i dagtimerne.

 • Deltagelse med stand ved Forårsmessen Aalborg 2015: Positive strømme gennem Gjøl By. Flere tilflyttere med børnefamilier. Det var et positivt initiativ.

 • Mobilvenlig hjemmeside.

 • Investering af LED lys i hallen – nedbringning af strømmen.

 
Der skal lyde en stor ros til alle frivillige i GGB.

Formandens beretning godkendes. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab


Regnskabet blev gennemgået.

Der var en intens drøftelse omkring betaling samt bibeholdelse af håndbold.
 
Generelt skal det vurderes, om der er et eksistensgrundlag for seniorhåndbold.
 
Regnskabet godkendes.

4. Fremlæggelse af budget og handleplan for indeværende år

Budgettet og handleplanen blev gennemgået.

Handleplan:
Der skal iværksættes møde med kommunen omkring driften af hallen. Der skal ses på en aftale, da GGB driver hallen væsentligt billigere end de kommunale haller. Der er mange frivillige og det bør belønnes.

LAN party i ”lillehal”. Der spekuleres i mulighed for tilmelding via Conventus.


Budget og handleplan godkendes.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Valg af formand i ulige år

7. Valg af kasserer i ulige år.

8. Valg af næstformand og sekretær i lige år
Poul Holme ønsker at stoppe og Michael Hermansen vælges.
Charlotte ønsker at stoppe, og Tina Bendixen vælges.

9. Valg til udvalg
Udvalgene har efter en diskussion kompetence til at finde eventuelle manglende medlemmer.
Udvalget får en frist til at finde resterende udvalgsmedlemmer indenfor 4 uger. Hvis ikke dette lykkedes, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling.

A. Morten og Mads er på valg.
Morten og Mads ønsker ikke genvalg.
Udvalget består herefter af: Lars, Stefan
Udvalget mangler 2 medlemmer og en suppleant.

B. Majbritt og Torben er på valg.
Majbritt og Torben ønsker ikke genvalg.
Udvalget består herefter af: Tony Werner Hald, Skjold Mortensen, Michael og Orla. Suppl. Peter.


C. Birgitte og Sussi er på valg.
Birgitte og Sussi ønsker genvalg.
Udvalget består herefter af: Birgitte, Sussi, Else og Gitte. Suppl. Helle.

D. Claus og 1 vakant er på valg.
Claus ønsker genvalg
Udvalget består herefter af: Brian og Claus,
Udvalget mangler 2 medlemmer og en suppleant.
 
E. Lars og Morten på valg
Lars og Morten ønsker genvalg.
Udvalget består herefter af: Morten, PerLuffe, Lars. Suppl. Ole Hermansen

F. Trine og Lars B. er på valg – ønsker genvalg.
Udvalget består herefter af: Dorte, Henrik, Trine, Lars. Suppl. Helle.

G. Jørgen, Doris og Mette - Ønsker genvalg.
Rene træder ud af udvalget.
Udvalget består herefter af: Peter, Birgit, Jørgen, Jens Jørgen, Peter, Mette, Doris. Suppl. Bjarne.
Udvalget mangler et medlem.
 
10. Valg af revisorer
Kaj og Hanne er på valg. Kaj ønsker ikke genvalg.
Jane Torp indtræder i stedet.

11. Eventuelt
FMD havde ønsket, at der var kommet flere til generalforsamlingen, så der evt. kunne bidrages med nye input, tiltag o.a.
 
Der blev stillet forslag om, at Bestyrelsen møder op til næste familieidræt eller næste Stormøderne og holder en lille orientering omkring udvalgenes arbejde.
 
Der blev stillet forslag om, GGB skal gøre sig mere synlig i samfundet.
 
Der blev stillet forslag om, at GGB fornyer sig med hensyn til sportsgrene, og ikke kun fokuserer på fodbold og håndbold. Dog skal man passe på ikke at ”stjæle kunder” fra hinandens aktiviteter.
 
Der blev stillet forslag, om at sparre med andre klubber omkring dalende medlemstal. Hvad kan man gøre og kan vi gøre nytte af hinandens erfaringer – DGI kunne være et sted at søge inspiration.
 
Der blev stillet forslag, om det evt. igen kunne tages op, at der bliver én betaling for flere aktiviteter.
 
Der blev forespurgt, om GGB kunne have interesse i at sponsere/bidrage til Troldehøjen. Der blev svaret tilbage, at GGB ikke kan yde tilskud. Dette er en klar melding fra en række af vores sponsorer.
 
Der var en debat omkring Lån af hallen for bestyrelsesmedlemmer og ikke for udvalgsmedlemmer og frivillige, samt lån/leje af service. Der bør laves synlige retningslinjer.
 
Der blev ytret et stort ønske om et ur i den lille hal.
 
Tur til Flensborg – Turen er primært for ungdomsspillere, og derefter fyldes bussen op med aktive forældre.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.Bestyrelsesmøde i GGB
torsdag den 21. januar 2016 kl. 19.30

Tilstede: Kristian, Birgitte, Lars, Jørgen, Poul, Doris, Henrik, Michael
Afbud fra: Morten, Claus
Referant: Charlotte


1.  Regnskab:
Der forventes et nul resultat indtil endelig regnskab aflægges.

Fodbold ungdom:
Kommer ud af 2015 med et underskud på ca. kr. 24.000.
Færre udgifter til gavekort (hjælpetrænere) i 2016.

Gjølén festival:
Kommer ud af 2015 med et underskud på ca. kr. 12.000.
El-/vandforbrug i Tennishuset: Forbrug på el (ca. 3.000) skal betales af Gjølén.
Ketcherudvalget står for vandregningen (ca. 2.200).

Gymnastik:
Alle har betalt medlemskontingent.

Ketcherudvalget:
I.a.b.

Motionscentret:
Enkelte ungdomsmedlemmer mangler at betale kontingent for 2015.
Kommer ud af 2015 med et overskud på ca. kr. 50.000.

Cafeteriet:
Frituren er stået af. Ny indkøbes.
Sommerfesten:
Kommer ud af 2015 med et overskud på kr. 5.000.

Administration:
Overskud i 2015 på kr. 9.000 (dette er incl. tilskud fra kommunen).
Sponsorudvalget:
Kommer ud af 2015 med et overskud på ca. kr. 142.000. Dog resterer enkelte udgifter, der ikke er opgjort.
Gule ærter på Gjøl Kro er den 4. marts 2016 kl. 17.00.
Bankospil og Julekuverter er en succes.
Stor tak til sponsorerne.

Hallen:
- Underskud på kr. 67.000. Forretningsudvalget skal have en dialog med Kommunen
  angående driften af hallen, da denne giver underskud for 2. år i træk.


2.  Er der betalt kontingent i alle udvalgene:
Er drøftet under pkt. 1.
3. Eventuelt:
- Irma stopper den 1. april. 2016. Stillingsopslag foretages af forretningsudvalget.
- Sponsorgevinster til Troldecup skal ikke tages af Hummelkontoen. Skal være rene
  sponsorpræmier.
- Ved indkøb af nye hvidevarer, skal der indhentes tilbud forskellige steder.
- Kristian trækker op på serviceaftalen på Multibanen.
- Samtlige regninger fra SportsMaster SKAL godkendes af udvalgsformanden – ellers bliver de
  ikke betalt.
- Bestyrelsen har vedtaget at yde tilskud til bussen til Flensborg for Håndbold Ungdom.

Næste møde lørdag den 23. januar 2016 kl. 15.00 hos Michael.

Tak for god ro og orden


Bestyrelsesmøde i GGB
torsdag den 22. oktober 2015 kl. 19.00

Tilstede: Kristian, Birgitte, Michael, Morten, Lars, Doris, Poul
Afbud fra: Jørgen, Claus, Henrik
Referant: Charlotte

1.  Nyt fra udvalgene:

Håndbold:
I.a.b.

Motion:

I.a.b.

Fodbold Ungdom:

Det foreslås at sammenlægge Fodbold Ungdom og Fodbold Senior. Forslaget fremlægges på kommende generalforsamling.
2 indendørs hold – begge tilmeldt turnering. Er hallen ledig torsdag fra 18-19, så vil Benny gerne træne den dag i stedet for lørdag.

Sponsor:

Sponsorudvalget vil gerne have 4 hjælpere til opstilling af årets andespil i hallen den 6. december 2015 kl. 16.00. Morten finder hjælperne.

Gymnastik:

Udvalget havde så godt som en aftale i stand med en boksetræner, som desværre er sprunget fra. Der arbejdes på at finde en anden træner. Gymnastikudvalget ser på forskellige muligheder – økonomien og hvad der evt. skal indkøbes.
Under forudsætning af, at det lykkes at finde en boksetræner, gav bestyrelsen gymnastikudvalget mandat til anskaffelse af udstyr m.v. til boksetræning inden for en ekstrabevilling på kr. 10.000 plus kr. 5.000, som er budgetteret for 2015 til bolde og rekvisitter, men ej brugt. Altså i alt kr. 15.000. Samtidig skal kontingentindtægter dække trænerhonorar, således at dette minimum holdes omkostningsneutralt.
Pigedans: 10-12 piger. Holdes udvides fra 45 min. til 1 time.
Jump`N`dance er nedlagt igen – ingen tilmelding.
Mor/Far/Barn: Ca. 10 voksne/børn.
Stram op: 15-18 personer.
Volley: 5-6 personer.
Legebold bliver lagt ind under gymnastikudvalget med Sussi som ”legemor”.

Fodbold senior:

1. holdet ligger 3. sidst i turneringen. Rykker evt. ned i serie 5. Der arbejdes stadig på at skaffe trænerkapacitet.

Badminton:

Første stævne i bordtennis er afviklet i Hirtshals. Der blev også hjemtaget medaljer til GGB. Der er min. 2 stævner mere inden jul. Nye klubtrøjer i blå og hvid er kommet.
Der planlægges på endagsstævner i badminton. Lars taler med Bastian, hvilke stævner der skal tilmeldes.
Tennis forventes at opstarte igen til foråret

GjØL´en Festival:

I.a.b.

LED i hallen:

Bestyrelsen beslutter at igangsætte projektet. Grønborg El er ca. 25.000 kr. billigere end Ejnar Sørensen. Kristian kontakter René Poulsen omkring det videre arbejde.

2.  Lederfest:

Det besluttes, at Lederfesten skal flyttes til foråret igen – sidste lørdag i marts. Vi skal være skarpe på, hvem der skal inviteres til festen - Udvalgene, Gjølén Festival, Revyholdet, Seniorholdet.
Kødet samt tilbehør bestilles lokalt i Dagli´ Brugsen. Mad: Charlotte kontakter Kirsten

3.  Troldelegeplads:

Det er på bestyrelsen vendt om klubben vil stå som garant til Troldelegepladsen. Det kan klubben p.t. ikke forsvare.

4.  Tennishus:

Kommunen vil ikke yde tilskud til Tennishuset. Det vil koste 1.500 kr., hvis huset skal nedbrydes. GGB skal selv stå for nedbrydningen.  Kristian kontakter Kommunen og får alle de praktiske detaljer på plads.

Sponsorer:

KALENDER
Vælg kalendervisning:
1 uge
1 mdr.
3 mdr.
6 mdr.
12 mdr.