§1. Navn:

Klubbens navn er Gjøl Gymnastik og Boldklub (GGB).

Klubben er hjemmehørende i Jammerbugt Kommune.

 

§ 2. Formål:

Klubbens formål er at tilbyde idrætslige aktiviteter og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 

§ 3. Foreningens drift:

Foreningens drift finansieres i form af medlemskontingenter, sponsorater og aktiviteter, samt offentligt tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens rammer.

 

§ 4. Medlemmer:

Alle interesserede kan optages som medlemmer. Medlemskabet gælder for den sæson, der er betalt kontingent for.

 

§ 5. Udmeldelse:

Udmeldelse kan ske til afdelingsformanden og kan kun ske, hvis der er betalt kontingent.

 

§ 6. Udelukkelse:

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når medlemmet gør sig skyldig i groft brud på, hvad der efter almindelig opfattelse regnes for hæderlig og sømmelig optræden eller ikke efterlever klubbens vedtægter. Det udelukkede medlem har dog ret til at kræve udelukkelsen forelagt på den kommende generalforsamling, hvortil medlemmet skal have adgang.

 

§ 7. Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt et medlem fra hvert udvalg, der er valgt pågeneralforsamlingen.
Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges direkte af generalforsamlingen, medens udvalgenes repræsentanter vælges af og blandt udvalgsmedlemmerne.
Såfremt et af de generalforsamlingsvalgte medlemmer udtræder af bestyrelsen i sin valgperiode vælges et nyt medlem på den kommende generalforsamling. Bestyrelsen kan dog indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at foretage nyvalg.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor byrådet for anvendelse af det fra kommunen modtagne tilskud, for anviste lokaler mv. og for regnskab og dokumentation for klubbens virksomhed. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. Beretningen indsendes på forlangende til Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

 

 § 8. Udvalg:

Klubben har følgende udvalg, der er nedsat af generalforsamlingen:
•  Fodboldseniorudvalg bestående af fire medlemmer + en suppleant
•  Fodboldungdomsudvalg bestående affire medlemmer + en suppleant
•  Gymnastikudvalg bestående af fire medlemmer + en suppleant
•  Håndboldudvalg bestående af fire medlemmer + en suppleant
•  Ketsjerudvalg bestående af fire medlemmer + en suppleant
•  Motionsudvalg bestående af fire medlemmer + en suppleant
•  Sponsorudvalg bestående af otte medlemmer + en suppleant
Gjølen er repræsenteret i udvalget med et af de otte medlemmer


Udvalgene konstituerer sig selv og fastsætter selv deres forretningsorden.
Udtræder et udvalgsmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet.
Udvalgene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

§ 9. Forretningsudvalg:

Forretningsudvalget består af formand, næstformand, kasserer og sekretær og står for den daglige ledelse af klubben.
Formanden repræsenterer klubben udadtil og er berettiget til at optræde på klubbens vegne. Iformandens fravær overtager næstformanden dennes funktion. 
 

 § 10. Tegning:

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden iforening, eller ved en af disses forfald, af formanden eller næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 11. Hæftelse:

I henhold til Folkeoplysningslovens § 31, stk. 2, hæfter bestyrelsens medlemmerpersonligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven.
 

§ 12. Kasserer:

I tilfælde, hvor der ikke kan vælges en kasserer iblandt klubbens medlemmer, kan bestyrelsen ansætte en kasserer til at varetage klubbens økonomi efter de retningslinier, som bestyrelsen har vedtaget og givet bemyndigelse til.

 

§ 13. Revisorer:

Generalforsamlingen vælger to revisorer for et år ad gangen.
Revisorerne reviderer årsregnskabet, så det kan forelægges generalforsamlingen.

 

 § 14. Regnskab:

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
Senest 14 dage før generalforsamlingen skal regnskabet forelægges revisorerne.
Regnskabet underskrives af samtlige medlemmer at bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Det særlige tilskudsskema tilsendes til godkendelse ved kommunen sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/ lokalestøtte. Tilskudsskemaet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor. Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer, og revideres i overensstemmelse med regnskabsinstruks for foreninger, der modtager offentligt tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

§ 15. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Ordinær generalforsamling holdes i februar måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel i den lokale avis.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel i den lokale avis. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller pà skriftlig begæring indeholdende dagsorden fra mindst 20 stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 16. Generalforsamlingens dagsorden:

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget og handleplan for indeværende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand i ulige år

7. Valg af kasserer i ulige år
8. Valg af næstformand og sekretær i lige år
9. Valg til udvalg:
          A. To medlemmer til fodboldseniorudvalget + en suppleant

          B. To medlemmer til fodboldungdomsudvalget + en suppleant

          C. To medlemmer til gymnastikudvalget + en suppleant

          D. To medlemmer til håndboldudvalget + en suppleant

          E. To medlemmer til ketsjerudvalget + en suppleant

          F. To medlemmer til motionsudvalget + en suppleant
         
          G. Fire medlemmer til sponsorudvalget + en suppleant

Valgbare er alle interesserede

Alle valg gælder for to år med undtagelse af valg til suppleant, der kun gælder for et år

10. Valg af to revisorer
11. Eventuelt

 

§ 17. Stemmeret:

Alle medlemmer, der er fyldt 16 år
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
Forældre til medlemmer under 16 år kan stemme på deres børns vegne, dog således at én fremmødt max. kan have én stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

§ 18. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Kommunen for sikring at, at de til stadighed opfylder Folkeoplysningslovens krav.

 

§ 19. Klubbens opløsning:

Klubben kan kun opløses på en generalforsamling, der er indkaldt med det ene punkt på dagsordenen. Indkaldelse skal ske med mindst en måneds varsel i den lokale avis. To generalforsamlinger med mindst 14 dages og højest to måneders interval, skal vedtage klubbens opløsning.
Klubben kan ikke opløses såfremt 15 (femten) medlemmer stemmer imod.

Denne paragraf kan ikke ændres eller udelades:
Såfremt klubben opløses, hensættes klubbens aktiver i en fond efter den opløsende

generalforsamlings bestemmelser, der skal sikre at overskuddet anvendes til almennyttige formål indenfor Folkeoplysningslovens område i Jammerbugt.

 

Vedtaget på generalforsamlingen februar 2012

 

 

Dirigent:

 

                                                                

Karl Jensen

 

 

 

GGB’s bestyrelse:

 

 

                                                                                                                                                     

Formand                                                                 Næstformand

 

 

                                                                                                                                                     

Kasserer                                                                 Sekretær

 

 

                                                                                                                                                       

Udvalgsformand Håndbold                                 Udvalgsformand Fodbold Ungdom

 

 

                                                                                                                                                     

Udvalgsformand Fodbold Senior                       Udvalgsformand Gymnastik og Volley

 

 

                                                                                                                                                     

Udvalgsformand Motion                                                            Udvalgsformand Ketcher

 

Sponsorer:

KALENDER
Vælg kalendervisning:
1 uge
1 mdr.
3 mdr.
6 mdr.
12 mdr.