Referater

Referater

Bestyrelsesmøde d. 13.3.19

Tilstede

Peter G., Peter Jensen, Doris, Brigitte, Stefan og Helle. Afbud fra Claus, Lars, Henrik, Brian

Dagsorden

Velkommen til Peter og Lone

Lederfest:

Peter J. kontakter Gjøl Kro ang. mad, Helle kontakter Ryå is, Helle aftaler m Mette Nielsen om at bestille vand, øl, pølser og brød, Peter G. aftaler vin m. brugsen, Helle tjekker duge og bestiller/køber blomster og servietter, Helle køber en buket blomster, Borddækning: – Peter J., Helle, Lone, Henrik, en rep. Fra Håndboldudvalget

Oprydning: – Stefan, Doris, Peter G., Steen, Lars,

Helle spørger Kristian Munk om Amanda kan hjælpe i køkkenet

Gavekort:

Der er sendt besked ud til de sidste udvalg om at give Doris besked sen. i morgen torsdag, om hvem der skal have gavekort.

GDPR:

Peter J. har undersøgt hvilke regler der er. Vi skal have lavet en politik for, hvordan vi håndterer personlige oplysninger i vores system. Det gøres til de kommende møder. Vi kan vælge at lægge politikkerne ind på conventus, så medlemmerne godkender det, når de melder sig ind i klubben. Se også under conventus/nyheder hvad der står omkring det. Vi laver en samtykkeerklæring, som skal bruges ift. brug af billeder osv. på hjemmesiden og lign. Vi undersøger, om den kan scannes ind i conventus.

Udvalg:

Fodboldsenior: Er startet sæsonen, Stefan har haft fat i medlemmer som skyldte kontingent fra sidste sæson, som nu skulle have fået betalt. Herefter tar Stefan fat i spillerne på ny ift. betaling for denne sæson. Gymnastik: har ikke haft konstitueret møde endnu, De 2 opvisningshold har ikke kunnet finde en fælles dag til opvisning, så Akrobatik holder afslutning fredag d. 15.3 i hallen, Dans holder opvisning d. 6.4 om formiddagen, prøver at booke ”Gug ropeshipping”, Fåruptur: Vi fortsætter med arrangementet igen i år, Sussi Laursen står for planlægningen Sponsorudvalg: har ikke haft konst. Møde endnu

Conventus:

Vi prøver at lave et hold på conventus der hedder ”frivillige hjælpere” så vi har alle registreret og kan sende mails til hinanden gennem conventus.
Multikontingent: Helle skriver til conventus for at høre hvordan vi gør ift. betaling og tilmelding Skal vi fremover bruge conventus til dagorden og referater.

Falck:

Vi flytter falckkassen ind i vaskerummet så alle trænere har adgang til den.

Evt. :

  • Stefan hænger en seddel på døren til udeholdets omklædningsrum ift. rengøring af støvler.
  • Fodboldsenior ønsker en højtaler til omklædningsrummet, vi foreslår i stedet at man går i cafeteriet når der skal høres musik
  • der er kommet forslag fra arbejdsholdet om, at der laves løse bænke i omklædningsrummene da væggene ikke kan holde til de bænke vi har, vi undersøger muligheder, da vi ikke synes de løse bænke er en god løsning, vi spørger Annmarie hvad hun tænker ift. rengøring.
  • E-sport tager vi på næste møde
  • Doris har bedt Gøl’en spørge i bestyrelsen om tilladelse til betaling af musikere osv., vi skal have et budget i bestyrelsen tilsendt,
  • Vi skal beslutte hvad vores hjemmeside skal indeholde, Peter J. forhører sig ved Tigermedia hvad vi selv kan ændre på hjemmesiden, vi tager den til næste møde
  • Vi snakkede om hvad vi gør med tennisbanerne fremover, vi tager det på til næste møde

Næste møde bliver d. 10.4., (Birgitte tager brød med)​​Punkter: Kort fælles gennemgang af conventus (evt. Ift. referater osv.), ”Tour de Jammerbugt”, Hjemmesiden, E- sport, tennisbanen, DGI-hjælp til foreningsarbejde i fremtiden,

Generalforsamling i GGB 28/2-2019

Dagsorden

1. Valg af dirigent

 Ole Hermansen, takker for tilliden. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning:

Vores første år uden Clara, Mette og Birgitte har taget godt over. Den varme sommer har været dejlig, men ikke så indbringende til sommerfesten. gjØL’en ændret DNA. Generelt ramt af nedgang i børnetallet, der giver færre medlemmer. DGI har afholdt badminton dag på skolen. Indkøbt storskærm, sofaer og rullegardiner så lokalet er egnet til hyggeaftner ikke mindst e-sport. Forsøgt at hverve aktive medlemmer til udvalgene ved at holde åbent hus i bestyrelsen.

3. Fremlæggelse af regnskab:

Kristian gennemgår regnskabet. Der henvises hertil. DBU medlemsskab og dommer bekosteligt, haft problemer med kontingentbetalinger. DHF medlemsskab ligeledes bekosteligt. Motionscenter stort overskud, men skal bruges til investeringer. Sommerfest bliver fremover blot fredag og lørdag. Samlet har vi i år et mindre underskud. Spørgsmål omkring tilbagebetaling af kontingent/andet hold fra salen. Bestyrelsen drøfter sagen.

4. Fremlæggelse af budget:

Der budgetteres med mindre underskud i 2019, idet vi forventeligt får flere renoveringsopgaver i hallen. Der investeres i nye eltavler da de eksisterende er “livsfarlige”. Motionscenter planlægger renovering bl.a. nyt mere massivt gulv. Omklædningsrum er byttet rundt og der renoveres. Det er efterlyst igennem flere år, at vi får et multikontingent for kr. 500,- for børn op til 16 år, så kan man deltage i så mange hold, man har lyst til. To årig prøveperiode. Sommerfest koncept ændres, kun fredag og lørdag, men samme tid, fredag med et tema. Forslag om nye bænke i omklædningsrum. Budgettet godkendes med applaus.

5. Indkomne forslag:

Rettidigt forslag indsendt, omhandler at tennisanlæg er misligeholdt og initiativ til at få gamle og nye tennisspillere igang igen. P.t. er der ingen der spiller tennis. Forslagsstiller Martin Nørgaard har forsøgt at hverve interesserede på facebook. Anfører at tennisfaciliteter kunne tiltrække tilflyttere med børn, idet tennis har en bevågenhed qua Wosniacki. Endelig har GGB er pæn formue. 1) Det foreslås at etablere tennisbane med kunstgræsbane kr. 130.000,- ex.moms samt kr. 3.000,- til vedligehold af klubhus. 2) Hvis ikke forslag 1 vedtages ønskes oprettet selvstændig tennisforening uafhængig af GGB. Der afholdes skriftlig afstemning om forslag 1. Der er afgivet 38 stemmer, 2 blanke stemmer, 8 for og 28 imod. Forslaget er faldet. Forslag 2 rejser en del spørgsmål. Tennisklubben kom ind under GGB i 1980’erne. Det drøftes hvor tennisafdelingen overdrages til. Det aftales at Martin Nørgaard får mandat af generalforsamlingen til at forsøge at stifte en tennisklub inden for en frist, 6 blanke, 6 ja og 26 imod. Forslag 2 forkastes.

6. Valg af formand:

Kristian Munk genopstiller ikke – tak for lang og tro tjeneste. Peter Gregersen vælges.

7. Valg af sekretær:

Lone Christensen

8. Valg til udvalg

Fodbold senior. Kim Christensen og Stefan Rytter Sørensen genvælges, så udvalget nu fortsætter et regelmæssigt rul. Der henvises til udvalgsformanden. Fodbold ungdom. Steen Reimer og Peter Christensen på valg. Steen genvalgt (men ikke som formand). Vakant. Generalforsamlingen giver udvalget et mandat en måned til at finde et nyt medlem. Gymnastik: Else Sørensen og Dorte Midtiby genvalgt. Håndbold: Brian ønsker ikke genvalg. Camilla Hemdrup Jensen valgt, udvalget har nu tre medlemmer. Ketscher: Per Jensen og Jeanet Nørlev, suppelant Ole Hermansen. Motionsudvalg: Henrik genvalgt og Pia Michell Jensen valgt i stedet for Trine Rom. Suppleant Claus Fischer. Sponsorudvalg: Peter Jensen, Grethe Sørensen og Jane Torp blev genvalgt. Rene Hemdrup Jensen og Kristian Munk blev nyvalgt. gjØL’en udvalgsmedlemmer er angiveligt valgt for evigt.

9. Valg af revisorer:

Jane Torp og Hanne Christensen genvalgt.

10. Eventuelt:

Formanden takker for god opbakning og aktiv deltagelse i generalforsamlingen. Applaus til den afgående formand. Dirigenten takker for god og sober debat.

Bestyrelsesmøde GGB 2. Februar 2019

Dagsorden

1. Formanden:

Vi skal have nye elmålere, tilbud indhentet og godkendes af bestyrelsen. Indkommet forslag til generalforsamlingen, bestyrelsen drøfter sagen.

2. Forslag til kontigent:

 Multikontingent til børn vedtages i en prøveperiode på to år. For kontingent på kr.500,- årligt kan barnet deltage i så mange forskellige idrætsgrene de har lyst til. Betales 1. April. Fodbold senior: Bosiddende i Jammerbugt over 18: Kr.1.500,- (Bosiddende uden for Jammerbugt kr.750,-). Bosiddende i Jammerbugt under 18: Kr.360,-. Fodbold ungdom: Kr.360,- årligt for både udendørs og indendørs. Håndbold: ungdom kr.360,-. Senior: Dame og herre kr.500,-. Ketcher: Ungdom kr.360,- Senior kr.500,-. Gymnastik: Senior zumba kr.850,- og stram op kr.500,-. Ungdom kr.360,- (under 9 skal forælder med og derfor ingen kontingent). Hvis voksen eller forælder til barn over 9 kontingent for denne kr.500,-. Motion: ungdom kr.360,- (multikontingent gælder kun ungdomshold i motionscenter, ikke fri træning).

3. Gavekort takster:

Træner kr.1.500,-, Hjælpetræner kr.1.000,- Holdleder kr.1000,-, Dommer kr.300,-, Indendørs ungdomshjælpetræner kr..500,-

4. Drøftelse af kontegentproblematik med fodbold senior spillere:

Der skal oprettes en ekstra bruger i Conventus til holdleder.

5. Regnskab:

Doris og Kristian går punkter der spørges til igennem inden revision. Udfordringer i de enkelte udvalg drøftes. Vi mangler deltager fra gjØL’en til at redegøre for underskud, der p.t. undersøges nærmere.

6. Budget:

De enkelte udvalgsbudgetter gennemgås. Vi skal budgettere renovering af badeværelser, Kristian har bedt om to tilbud. Skrue defekt stykke af bænk i første omgang, Kristian kontakter seniorgruppen.

7. Eventuelt:

Send oversigt over hvilke kampe der ønskes cafeteriavagt til Lene Kyndi, vi prioriterer ungdomsholdene. Henrik foreslår weekendture med sportsligt og socialt indhold. Yogatræning drøftes som ny aktivitet, egnet lokale evt. forsamlingshuset. Drøfter legatkassen. Drøfter om vi skal forpligte og involvere forældre ved tilmelding af børn.

8. Generalforsamling

Kristian arbejder på at finde ny formand. Peter i dialog med to. Stefan arbejder på nyt udvalgsmedlem. Håndboldudvalg, Ketcher, Motion, Gymnastik og evt. Fodbold ungdom er fuldtallige.

Bestyrelsesmøde GGB 10. december 2018

Dagsorden

Afbud

Claus V., Fodbold senior, Brian

Kort nyt:

Motion: Blot fem til ungdomstræning, Jakob kommer på kursus så han til næste år kan stå for ungdomstræning. Doris har fået god hjælp af Lone til regnskab. Sponsor: Andespil afholdt, over 200 deltagere, flot. Indsamling af sponsorgaver har været en udfordring, minkavlere dog gavmilde trods tiderne. Mangler mikrofon. Amerikansk lotteri over alt forventning. Julelotteri næsten udsolgt. Ketscher: Natminton succes som juleafslutning. I 2019 Deltager i Bordtennisstævne 5/1 og badmintonstævne i DGI 2-4 februar. Mangler kontingent for samme bane senior som sidste år. Fodbold ungdom: U9, U10, U12 indendørs og U15 spiller futsal. Troldecup sidste weekend i Januar (26/1). Alle ungdomshold med medlemmer fra 2010 og 2011 bliver inviteret til velkomstpakke, uddeling kl.12 ved formand Kristian Munk. Henvendelse med navne til Birgitte senest uge 1. Håndbold: Hallen holdes lukket i juleferien, bortset fra aftalte arrangementer. Formand: Hallen er utæt, ejendomsservice kommer endelig. Kristian går videre med booking af foredrag med Lindy fra Rigtige Mænd, en hverdagsaften i Januar. Gymnastik: Lørdag 29/12 juleakrobatik. Vi får nye medlemmer efter nytår. Et par trænere har meldt fra til efter sommerferien. Planlægger opvisning 6/4-19.

Uddeling af brochure:

Peter har delt brochurer ud for Brugsen. Efterlyser respons fra udvalgene på mail. Sponsorudvalget ønsker ikke fremover at stå for en aftale hvor brochureuddeling er med i aftalen. Har tidligere haft rækkefølge om hvilket udvalg der stod for uddeling, men enighed om at vi ikke fremover har frivillige ressourcer til påtage os brochureuddeling.
 
Overdragelse af driften af hallen til Jammerbugt kommune. Drøfter fordele og ulemper. Sagen drøftes på nytårskur med alle tal og kommunens svar.

Budget:

Skema udsendt til udvalgsformænd, budget skal være sendt til Kristian senest i uge 1.

Nytårskur:

Doris og Kristian går punkter der spørges til igennem inden revision. Udfordringer i de enkelte udvalg drøftes. Vi mangler deltager fra gjØL’en til at redegøre for underskud, der p.t. undersøges nærmere.

Generalforsamling:

Torsdag 28. Februar 2019 kl.19.00

Eventuelt:

Manglen på udvalgsmedlemmer drøftes. Vi gennemgår udvalgenes sammensætning. En pæn del af bestyrelsen fortsætter ikke efter generalforsamlingen. Forslag om invitation til orienteringsmøde for nye aktive. Onsdag 9/1-18 kl.17.30 til 18.30 og Torsdag 10/1 kl.18.45 til 20.00. (Bestyrelsesmedlemmer bliver og drøfter effekten af møderne efterfølgende).
 
Folkesundhedsmøde Mandag 28/1-19 Helle og Kristian melder sig til. Birgitte orienterer om at printer nu har patron og papir. Juletræsfest, efter udfordringer er festen nu på plads, alle frivillige burde være klar over hvilke opgaver man har. Brynhild efterlyser B-nøgler, Kristian bestiller nye. Birgitte indkøbt et antal Jack stik, udleveres af udvalgsformænd.
 
Helle forespørger på vegne af Pia om hvordan hjemmesiden skal køres fremover. Bruges som informationsside mere end nyhedsside. Kalender i venstre sig og sponsorslides i højre side. Hver udvalgsformand skriver mail til Pia om medlemmer i udvalget og hvem der er på valg. Indkøb drøftes. Kristian sørger for juletræ til fredag aften. Lars forespørger om lån af cafeteria lørdag 9/2-2019. Birgitte og Tina bestiller mørklægningsgardiner i Januar. E-sport arrangement planlægges af formand m.fl.

Næste møde er infoaftenen.

Bestyrelsesmøde GGB 01.10.18

Dagsorden

Tilstede:

Tilstede: Doris, Henrik, Brian, Lars, Helle, Peter(gjØLen), Peter, Kristian, Tina

Kontingentstatus, priser, retningslinier

Drøftelse af retningslinier for seniorkontingent på tværs af udvalgene. Kontingenttakster fastsættes på bestyrelsesmøde to gange årligt. Et element kan være at støtte op om aktivitet, såfremt der differentieres. Enighed om kontingent for aktuel Damehåndbold kr.360,-.

Hvem skal have adgang til hal/cafeteria

Opdateret liste fra udvalgene meldes til Helle på mødet. Drøfter nøgler og brikker.

Overdragelse af driften af hallen til Jammerbugt kommune. Drøfter fordele og ulemper. Sagen drøftes på nytårskur med alle tal og kommunens svar.

Badminton, evt. ny træner

Glædelig nyhed at Anette og Martin Lukassen har sagt ja til at være trænere for badminton.

Damehåndbold :

Møde onsdag i udvalget om eventuel opstart af damehåndbold træning, haltider til udvalgsformand.

Kort nyt fra udvalgene

GjØL’en: Velbesøgt festival, endeligt regnskab ikke færdigt. Fornemmelsen er, at det ikke har givet overskud, hvilket kræver en nærmere evaluering. Badminton: Der er købt en ny servekanon. Intet nyt fra sponsor. Kasserer: Ny ID fra Kristian, Birgitte. Håndbold: Drøfter spørgsmål om retningslinier for kontrakt/gavekort. Motion: Ønske om nyt gulv, idet ofte hakker og ridser efter vægte. Ungdomshold startet op. Gymnastik: Flot tilslutning til holdene. Juletræf i hallen 29/12-2018 for akrobatik. Investeret i udstyr. Planlægger opvisning/sæsonafslutning 6/4-2019. Juletræsfest 15-16/12. Fodbold ungdom: Afslutning 6/10. Formand: Ønske om træningstid lørdag formiddag fra Aabybro IF, ok fra bestyrelsen. Drøfter hold i Conventus kontra kontingentindbetaling.

Eventuelt:

Drøfter ideer til nye aktiviteter, herunder “Sport til skolen” arrangementstilbud fra DGI, god ide blandt andet med badminton. Helle spørger skoleledelsen og tager kontakt til Brian, der kontakter DGI ved positivt svar.
Henrik undersøger betalingsløsninger der er mere sikre end mobilepay.
Drøfter eksempel, børnefodbold er både for piger og drenge. Man spiller som udgangspunkt med det klassetrin man er på.

Punkter til nytårskur:

Gavekort eller kontrakt, retningslinier herfor drøftes.
Retningslinier for kontingent diskuteres.

Næste møde:

Mandag 5/11-18 kl.19

Bestyrelsesmøde GGB 18.06.2018

Dagsorden

Kort nyt fra udvalgene:

Gymnastik i gang med planlægning af den nye sæson. Fodbold senior: Stefan drager Down Under 2/7. Igang med at overdrage til vikarerne Kim og BC i det halve år. Drøfter hvilke serie til næste år, positivt med mange til træning. Afslutning 23/6. Ketscher: Martin har forladt udvalg. Håndbold: Arbejder på samarbejde med Biersted. Udfordring med kun fem spillere på U14. GjØLen: Et stort telt bestilt. Gjøl kro leverer mad. Motion: Jeppe tager instruktøruddannelse i den kommende uge. Sponsor intet nyt. Formanden: Multibanen fået service. Udlån af hallen 24-25 august til Aabybro. Petang starter op ved Mette Nielsen. Møde 9/9 på skolen om tilflytning.

Udbud efterår:

Gymnastik: Stram op, Akrobatik, Zumba, Legebold, Børne- Voksendans undersøges. Ketscher: Bordtennis og badminton. Håndbold, gerne onsdag 16-20.30, satser på fire hold. Motion: Tirsdag og Torsdag junior styrketræning. Helle og Kristian laver halfordeling.

Sommerfest:

Evaluering i udvalget på søndag. Drøfter form og tidspunkt.

Fremtidige investeringer:

Drøfte med øvrige foreninger, hvordan man får inddraget tilflyttende familier, give gratis medlemsskab, billetter etc. resten af året. Håber andre foreninger vil være med, men GGB vedtager d.d. tiltaget. Måske udlevere til nyindskrevne elever på skolen.
 
Indrykke helsides annonce med vore tilbud. Indrette cafeteria med henblik på hygge. Henrik skaffer TV og møbler, Birgitte og Tina måler op og sørger for bestilling af gardiner. Klubdragt konkurrence drøftes. Event med åbning drøftes, der arbejdes videre med sagen.

Eventuelt:

Kunne man købe billetter til sommerfesten elektronisk, spørger PJ. Sommerfestudvalget spørges. Klubbens mobilepay er klar til GjØLen. Dataforordning sendes fra Kristian til PJ som link på hjemmesiden. GGB er oprettet på facebook i 2011, drøftes om vi skal bruge den. PJ kigger på hvordan udvalg, trænere m.fl. kan lægge op på den. Henvendelse til skolebestyrelsen om omdeling af program ved afgangsklasse til sommerfest og gjØlen.

Næste møde:

Mandag (Stefans fødselsdag)20/8 kl.19.00

For ref. Tina B.

Generalforsamling tirsdag d. 27/2/2018

Dagsorden

1. Valg af dirigent:

Kalle Jensen. Indkaldt lovligt 14/1-2018.

2. Formandens beretning:

Kristian fremlægger, der ligger beretninger for de enkelte udvalg på bordene. GGB har trods nedgang i elevtal på skole ikke mærket det i antal ungdomsmedlemmer. Håndbold ungdom bibeholdt 5 holde. Motionscenter har ligeledes flere ungdomshold, nu fra 6.kl. Motionscenter har haft godt resultat. Bordtennis, samarbejdsaftale med tre klubber har været positivt, til stævne har GGB høstet medaljer. Sommerfest og gjØlen præget af regnfuld sommer. Godt samarbejde med teltleverandør. Sponsorudvalg lider under mangel på frivillige. Cafeteria åbner nu på fredage for ungdomsmedlemmer, e-sport og aktiviteter i hallen.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:

Kopi af regnskab ligger på bordene. Gennemgåes af Formanden. Kontingenter nedgang fordi vi har forholdsmæssigt flere ungdomsmedlemmer samt medlemmer der ikke bor på Gjøl, der betaler mindre i årskontingent. Sponsorudvalg flot overskud trods mangel på medlemmer i udvalget. Regnskabet på sommerfest fremlægges samlet inklusive sponsorindtægt. Spørgsmål til fællesudgifter. Regnskabet godkendes.

4. Fremlæggelse af budget og handleplan indeværende år:

Formanden fremlægger, budget ligger på bordene. Forsigtigt budget, drøfter bevæggrunde. Fokuspunkt 2018 er cafeteriet, dør flyttes. Spørgsmål om adgang fra toilet direkte til cafeteria er OK, det undersøges. Planer om at øge aktiviteten omkring hallen og finde flere frivillige blandt byens borgere generelt, der appeleres til alle gode forslag om hvordan det kan gennemføres.

5. Indkomne forslag

Ingen forslag.

6. Valg af formand ulige år

ingen valg i år.

7. Valg af kasserer hvert år:

Doris Thomsen

8. Valg af næstformand og sekretær i lige år:

Til næstformand vælges Helle Andreasen. Til sekretær genvælges Tina Bendixen.

9. Valg til udvalg:

Generelt mangler suppelanter. Fodbold senior: Jeanett på valg. Kim Christensen, Andreas Bruun Christensen og Thomas Jepsen vælges ind, så udvalget nu består af fem medlemmer og ingen suppleant. Fodbold ungdom: Skjold modtager genvalg. Tony ønsker ikke genvalg og udvalget er fremover fuldtalligt med tre medlemmer. Gymnastikudvalg: Birgitte og Sussi modtager begge genvalg, dette udvalg har suppleant, her vælges Janni. Håndboldudvalg: Mark Mikkelsen (velkommen til byen) vælges, Daniel Hermansen vælges. Ketscher: Lars genvælges, Martin Nørgaard valgt. Suppleant Ole Hermansen. Motionsudvalg: Helle går ud før tid, her vælges Trine Rom for et år. Lars Bang modtager ikke genvalg Mathias Krogshave og Jeppe Juul vælges. Sponsorudvalg: På valg Mette og Doris, genvælges. Grethe Sørensen vælges i stedet for Jens Jørgen Nielsen.

10. Valg af revisor:

genvalg til Jane Torp og Hanne Christensen.

11. Eventuelt:

Clara har efter lang og tro tjeneste valgt ikke længere at stå for hallen. Stort bifald til Clara. Der kom mange gode ideer som er noteret og vil blive drøftet på førstkommende bestyrelsesmøde.

For ref. Tina B.

Generalforsamling tirsdag d. 3/2/2018

Dagsorden

Regnskabet gennemgåes, generelt ser det særdeles fornuftigt ud. Endvidere stemmer budget og regnskab meget flot i flere udvalg. Kommentarer fra hvert enkelt udvalg.

Motioncenter:

Flere kontingenter end forventet. Nyanskaffet trappemaskine har man stor fornøjelse af. Flot regnskab.

Gymnastik:

Ingen kommentarer.

Sponsorudvalg:

Annoncering udeladt ved en fejl. Dog ikke mærkbart færre deltagere ved banko.

Fodbold ungdom:

Enkelte spillere tilmeldt i forældres navn, ændres i 2018. Dommerudgifter til 11 mands fodbold.

Håndbold:

Mindre udsving, spillertøj.

Fodbold senior:

Aldersfordeling ændret, påvirker kontingent.

Sommerfest:

ordelingen af poster er retningsgivende. Indtægter og udgifter går næsten lige op, men indtægter fra sponsorer sikrer overskud.

GjØl ‘en:

Meget dårligt vejr.

Ketscher:

Imponerende

Administration:

Justeret, idet mindre tilskud fra kommunen end budget.

Cafeteria:

Løber rundt, primært ved holdarrangementer det bruges. Drøfter indkøb.

Hallen:

Ser fint ud, trods flere store udgifter.

Lederfest, ændres fra 14/4 til 17/3. Hvert udvalg sender deltagerliste.
 
Generalforsamling 28/2-2018. Hvert udvalg sender navne på hvem der er på valg og eventuelle kandidater til opstilling.
 
Årsberetninger sendes til Kristian senest onsdag i uge 8 (21/2).
 
Der indhentes nyt tilbud på musikanlæg til den lille hal og et til motionscentret, vi skal bruge noget robust. Henrik og Michael indhenter tilbud.

For ref. Tina B.

GGB Bestyrelsesmøde d. 4/1/2018

Mødet indledes med at praktisk opgave udføres i skøn samdrægtighed.

1. Kort nyt:

Gymnastik: forhandling om zumba, planlægger to gange om ugen. Fodbold senior, intet nyt. Håndbold: 30 betalende, fem hold. En del seniorer også, lige kommet igang. Turnering igang U18, stort geografisk område. gjØLen Flyttes til uge 35. Musikprogram endnu ikke klar. Der indføres beskeden entre. Motion: 17 betalende ungdomshold. Alt udstyret er nu serviceret. Ny trappemaskine indkøbt. Mangler træner til næste år. Badminton og bordtennis: Alle har nu betalt. Til bordtennisstævne Lørdag. Har høstet flere medaljer ved andre stævner. Samtræning fungerer fint. Badminton deltager i turnering i DGI huset Aabybro. Lars træder ind som træner. Fodbold: Alle i udvalget vil gerne fortsætte. Budgetmæssigt måske problem til næste år. Overvejer samarbejde med nabobyer. Sponsor: Julelodder nu udsolgt. Efterlyser oplysninger om Troldecup og gjØLen. Formand orienterer.

2. Status til generalforsamling

Status til generalforsamling: Udvalgene sørger for opfølgning. Lederfest: udvalg sender liste og Kristian inviterer til 14/4-18 klokken 18.

3. Status til generalforsamling

3/2-18 kl.15 Nytårskur hos Birgitte, partner inviteres til kl.18. Seneste tilmelding 11/1-18.

4.

Budget drøftes og godkendes.

5. Eventuelt

Diverse drøftes. Mangler skilte på sidste tre årets leder. Medlemmer der er årgang 2009 og 2010 sendes til Birgitte Nielsen inden 11/1-18. Juletræsfest gik rigtigt godt, desværre ikke helt så mange børn. Henrik og Michael rydder op og smider væk i depotrummet.

Referat GGB bestyrelsesmøde 25. September 2017

Tilstede: Kristian, Lars, Birgitte, Stefan, Doris, Brian og Tina

1. Kort nyt:

Status fra udvalg. Håndbold hold oprettelse i conventus drøftes. Ingen træningsturnering, udskudt. Fodbold senior: Godt fra start, mange nye spillere, ofte 14 til træning. Afslutningsfest på bedding. Kontingentbetaling drøftes. Ketscher: Seniorbadminton 35 spillere. Flyere givet god respons. Ungdom starter 2/10. Spillere får sæsonkalender ved træningsstart. Bestilt nye pointtavler til bordtennis. Gymnastik: Stram op, Akrobatik/spring, Mor,Far,Barn og Legebold oprettet. Formand: Udenbys ansøgere til Gjøl hallen, conventus drøftes. 

2. Status til generalforsamling

Velkomstbeskrivelse til instruktører/trænere. Birgitte præsenterer velkomstbeskrivelse til trænere. Ros til skriftet. Drøftes at hver afdeling bør lave egen udgave ud fra forslaget. Kontaktoplysninger til bestyrelsen bør fremgå. 

3. Status til generalforsamling

Juletræsfest: Mangler frivillige. Kristian drøfter med Sisse.

4.

Aabyposten. God ide med annonce ifølge tilbagemeldinger. Gentagelse bør drøftes i bestyrelsen inden sommerferien.

5. Eventuelt

Arbejdsliste til vore kære seniorer. Opfordring til udvalgsformænd til at melde opgaver ind. Mørklægningsgardiner i lille hal ønskes. Vandhaner knækker af, måske seniorernes tekniske snilde kan løse problemet. 

6. LAN Party

LAN party – E-sport: Kristian finder ud ad behov for strøm og internet.

7. GjØL'en

Bette underskud 10t., omsætning lavere, dårligt vejr største synder.

8. Eventuelt

Husk emner til næstformand, Claras funktion og regnskab.

9. Næste møde

Torsdag 26/10 kl.19.00.

GGB bestyrelsesmøde 7. august 2017

Tilstede: Brian, Stefan, Doris, Peter, Henrik, Lars, Tina, Kristian
Afbud: Birgitte, Michael, Claus V.

1. Kort nyt:

Motion: Drøfter instruktørsituation. Ungdomshold fra 6. Klasse indtil 15 år, håber på mange tilmeldinger. Indoor cyckling tirsdag 19 til 20. Spartacus som sidste år, alle kan deltage hvis de har betalt vinterkontingent til andet hold i GGB. Godt med ift. udstyr. Fodbold ungdom. Går i gang snart. Fælles afslutning. Overvejer e-sport arrangement. Vintersæson spilles 11 mands fodbold fra U14. U7 indledt samarbejde med Birkelse. U9 tilmeldt stævne i Brønderslev Sponsorudvalg: Udvalget mangler medlemmer! Går ellers fint med velvillige sponsorer. Fodbold senior: Tilmeldt to hold til efterårsturneringen. Forsøgt at løse holdlederproblematik. Opstartsfest 19.08.17. Old Boys drøftes. Håndbold: U18 og U14 ønsker sig træningsstævnedeltagelse. Drøfter medieomtale af GGB, Brian koordinerer, udvalgsformænd sende til Brian med deadline søndag 14.08.17. Badminton: Trænersituationen klaret. Ungdom startes 2/10, senior dog som vanligt i september. Flyer laves til omdeling. Samarbejde med tre bordtennisklubber, fælles træninger med turnus imellem klubberne på weekend dage. Årskalender udleveres til alle bordtennisspillere. OK til køb af pointtavle. Formand: Alle haltider skal bookes på Conventus, ingen har indtil videre booket vores hal.

2. Hvordan skaffer vi medlemmer til udvalg.

Næstformand stopper i sponsorudvalget. Nu tre udvalgsmedlemmer og en sekretær. Drøfter den alvorlige situation. Forslag om at inddrage DGI konsulent til en inspirationsaften.  

3. Sommerfest

Overskud ca.26.000,-. Festen bliver samme tid næste år. Evaluerer afviklingen. 

4. Hallen

Clara stopper til generalforsamlingen. Drøfter om man kan dele regnskabsfunktion fra cafeteriafunktionen. 

5. Næste møde

Tirsdag 12. September 2017.

6. Eventuelt

Problemer med op og nedtagning af bander. Spørgsmål til skrivelse om at klubben ikke har forsikring og derfor skal spillerne selv have ulykkesforsikring. Medlem finder at børn hvis forældre er trænere skal fritages for kontingent. Bestyrelsen er enige om ikke at støtte forslaget, men at anbefale vedkommende at stille forslag om vedtægtsændring til generalforsamling. Drøfter hvad vi gør med tennisbanen. .

Referat bestyrelsesmøde 1. maj 2017

Tilstede: Brian, Stefan, Doris, Peter, Henrik, Lars, Tina, Kristian
Afbud: Birgitte, Michael, Claus V.

Nyt fra udvalg

Ketscher. Ny træner Carl Buch. Samarbejde med bordtennisklubben Tateni aalborg.

Fodbold senior:

Desværre ingen sejre. Serie 4 har spillet alle kampe. Næste hjemmekamp holdkort i Brugsen for at skaffe tilskuere. Serie 6 sidste kamp, desværre taberdømt ved administrativ fejl. Stefan går aktivt ind i sætning af hold. Træning meget svingende. Planlagt afslutningsfest i sommer. Kontingent følges op..  

Håndbold

Sæson slut. U18, U14, U10, U6 og U8. Måske seniorer kunne træne med U18, træner positiv. Kontingent for seniorer uden kampe sættes til ungdomskontingent. Stævnetilmelding for U8 overvejes. Træningsdragt til alle frivillige trænere efter behov, men kun klubdragt.

Kasserer

Telte hvor lejes?

Sponsor

Nogle reklamer til sommerfest samlet ind, enkelte sprunget fra og ny. Uddeling af programmer i uge 21, også til dem med nej til reklamer. Sponsorudvalg mangler stadig et medlem.

gj'ØLen

Sponsorer tilbydes VIP telt med spisning, 100 deltagere tilmeldt. Musikprogram på plads. Ny dørmand, der også går vagt.

Sommerfest

9,10 og 11. Program på plads. Peter Olsen spiller fredag i teltet, også under gris. Børnedrinks i teltet. Årets ungdomstræner hædres fredag kl.20 i teltet. (Udvalgene sætter sig snarest og vælger)Happyhour 22-23. Lørdag en hel del ungdomskampe, alle bortset fra U10 der er til stævne. Gadeturnering i Høvdingebold kl.14. Akrobatikopvisning kl.15. Liselotte på kroen har sagt ja til at stå for maden, men ikke helt færdige med forhandlinger. Musik California. Søndag fiskebord, ballonklovn 13-15, kirke koncert kl.13.30, gudstjeneste kl.14. Fagenes fest afslutter sommerfesten. Ny teltudlejer og nye børneforlystelser. Program færdigt. Praktiske opgaver fordeles på ansvarlige. Billetsalg til torvedagen 20/5 og 3/6.

Formanden

Fåruptur. Betalende medlemmer er det medlem, der har betalt kontingent, det er således barnet der kommer gratis ind. Medfølgende forældre betaler for sig selv. Clara stopper som ansvarlig for hallen til februar

Bestyrelsesmøde i GGB onsdag d. 29. marts 2017

Tilstede: Kristian, Birgitte, Michael, Stefan, Lars, Doris, Henrik, Steen
Afbud fra: Peter, Brian, Tina, gjØLen (konstituerer sig til påskefrokost)
Referent: Michael

1. Nyt fra udvalg

Formand:
Ekstra regning for haltider er kommet. 90.000. Det er for de foregående sidste 2 år.
Vi skal have oprettet conventus brugere i forhold til den nye bestyrelse.
Punkt til næste bestyrelsesmøde når vi forhåbentlig er fuldtallige: Hvordan håndterer vi at nogle ønsker at flytte fra et hold til et andet midt i en sæson.
Manglende oprydning i depotet. Kristian er i dialog med Skolen om emnet.
Hallen anvendes fredag-lørdag af Aabybro håndbold. Det er aftalt at cafeteriet er reserveret til standerhejsning og kl. 16 er de ude af hallen. Her har Ketcherudvalget afslutning.
Håndbold:
Ikke til stede.
Det er håndbold der er ansvarlig for uddeling af reklamer inden påske.
Motion:
Motionscentret skal shines op.
Ungdomsholdet er startet op. Foreløbigt 6 personer. Stor tillid til at det bliver bedre.
Fodbold Ungdom:
Nyt udvalg konstitueret. Steen Reimer er formand.
Dommere er en udfordring. Udvalget tager ansvaret for de mindre årgange, men U12/13 er et problem: Her arbejdes der på en løsning. Lars meldte sig som dommer.
Standerhejsning på lørdag. Indtil videre U7, U8, U10, U12 og U13.
Der er ikke fundet spillere til U6. Det forsøges at få op og stå. Lars vil gerne træne.
Børneattester. Navne og CPR-numre afleveres på papir til Christian.
Sponsor:
Udvalget er konstitueret
Gymnastik:
Udvalget er fuldtalligt. Else har sagt ja til at fortsætte. Suppleant Annette Lukasen.
Der er afholdt sæsonafslutning.
Der ledes efter en boksertræner, men det er ikke lykkes at finde en endnu. – Formanden har et forslag til træner. Koordinerer med Birgitte. Henrik foreslår evt. at uddanne en af vores egne, som måske gerne vil. Specielt da det reelt er konditionstræning. Kan evt. kombineres med styrketræning i den lille hal.
Fodbold senior:
Opstart af turnering næste weekend. Kun 6 spillere til træning i foregående uge samt mange afbud til træningskampene er utilfredsstillende for træner. Derfor har der været afholdt spillermøde.
Badminton:
Lukker ned lørdag med fælles spisning.
Deltagelse i stævne i Vejgaard, hvor der var en 2. og en 3. plads.
Overvejer at lave fællestræning med klub i Vejgaard til næste år. Der skal findes en ny træner til ungdomsspillere.
GjØL´en Festival:
Ikke til stede
Doris:
Det sædvanlige med Sportmaster. Der er ikke navne på regningerne.

2. Sommerfest 2017

Tilladelser: Kristian?
Ideer til frivillige der kan tage et ansvar i løbet af weekenden. Liste over aktiviteter sendes til bestyrelsen.
HUSK:
– Torsdag aften k. 18.00, opstilling
– Søndag kl. 16.00, nedtagning
Forslag: Årets ungetræner. Hædres fredag aften i teltet kl. 20

3. Lederfest

Alle ledere der er 15 eller derover inviteres. Det er udvalget der er ansvarlige for at invitere.
Kristian tager Cafeteriavagter og team senior.
Kristian informerer Peter Thomsen om at han skal invitere gjØLen.
Vi bestiller maden udefra. Kristian er ansvarlig. Drikkevarer: Øl, vand og vin.
Opsætning, Lørdag kl. 10: Birgitte, Henrik, Tina, Stefan, Brian.
Oprydning, Søndag kl. 10: Kristian, Michael, Lars, Doris
Musik til lederfesten: Henrik og Michael

Generalforsamling GGB 28. Februar 2017

Dirigent: Calle, der konstaterede af generalforsamlingen var næsten lovligt indkaldt, formanden heviste til punkt om indkomne forslag.
 
Fremmødte ca. 30 medlemmer

Formandens beretning:

Kom blandt andet ind på ros til især sponsorudvalg og gymnastikudvalg. Endvidere var målsætninger for året opnået.
 
Der var ved generalforsamlingen uddelt papirkopi af årsberetningen fra de enkelte udvalg.
 
Regnskab:
Var fremlagt i papirformat på alle borde. Bemærkninger:
Sponsorpenge til sommerfest går direkte til posten sommerfest. Hallen giver plus. Der er overskud i gymnastikudvalg og ketscherudvalg. Regnskabet godkendes.
 
Handleplan 2016
Mål for 2016 om LED-lys i hallen og lynhurtigt internet er opnået. Målsætning om at besætte alle poster i udvalgene desværre ikke opnået.
 
Budget 2017
Flere ideer til goder for medlemmer, især til børn og unge. Udnævne “Årets ungeleder”, E-sport startes op. Fælles udmelding om indesæson. Der bliver afholdt fælles instruktørmøde med forventningsafstemning. Jammerbugt kommune ønsker at alle foreninger skal kunne booke hallen i Conventus, diskussion af konsekvensen af denne beslutning. Præcisering af at selve hallen ikke er GGB’s ejendom, men vi vedligeholder og driver den for kommunen, hvilket vi får penge for via lokaletilskud. Motionscenter og den lille hal er GGB’s egen.
 
Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer:
Udvalg består af 4 medlemmer plus suppleant ændres til “Udvalg består af 3 medlemmer plus suppleant”
Argumentet for denne ændring er nedgang i aktiviteterne
Forslaget vedtages enstemmigt
 
Gj’ØL en indgår som et udvalg med et medlem i bestyrelsen. Der bliver forespurgt hvorfor Gj’ØL en ikke er selvstændig. Svaret er at det handler om spiritusbevilling og momsfritagelse, endvidere bør bestyrelsen have fuld indsigt i driften idet GGB er underskudsgarant.
Forslaget blev vedtaget.
 
Forslag om ændring af betingelser for lovlig indkaldelse til generalforsamling. Det blev foreslået at ændre til indkaldelse ved opslag i Brugsen, i Hallen og på social medier. Baggrund er at det er dyrt med annonce i forhold til antallet af deltagere ved denne og seneste generalforsamlinger. Forslaget blev vedtaget enstemmigt. (Det blev endvidere forespugt om mulighed for at tilmelde sig SMS reminder).
 
Forslag om at kasserer er på valg for 1 år ad gangen. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
 
Valg:
Formand Kristian Munk blev genvalgt.
Kasserer Doris Thomsen blev genvalgt.
Sekretær Tina Bendixen blev genvalgt.
 
Fodbold senior:
Stefan og Lars genvalgt.
 
Fodbold ungdom:
Mikael og Orla på valg. Peter, Christian og Sten valgt.
 
Håndbold:
Brian genvalgt. Jesper valgt. Vakant.
 
Gymnastik:
Else genvalgt. Gitte på valg. Dorte valgt.
 
Motionsudvalg:
Henrik genvalgt.
 
Sponsorudvalg:
Peter og Jens Jørgen genvalgt. Birgit og Jørgen på valg. Vakant.
 
Badminton:
Per genvalgt. Luffe på valg, Jeanette valgt.
 
Revisor:
Jane Torp og Hanne Christensen genvalgt.
 
Eventuelt:
Forslag om nye …..
Tage til DGI landsstævne og få ideer, børn måske ikke helt så interesserede i traditionelle boldspil som tidliger.
 
Seniorgruppen opfordrer til mere omhyggelig oprydning. Der er købt nyt stillads, der kun skal bruges i GGB. Ønske om nyt værktøj.
 
Drøftelse af samarbejde med spejderne om arrangementer for byens børn og unge, medlemmer pointerede at GGB’s penge kun skal bruges på egne medlemmer.
 
Forslag om fodboldfitness.
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.
 
For ref. Tina Bendixen

GGB bestyrelsesmøde 25. Oktober 2016

Tilstede: Brian, Peter, Doris, Orla, Stefan, Lars, Henrik, Kristian, Birgitte og Tina

Nyt fra udvalgene

Sponsor: Møde imorgen. Bestyrelsen ønsker kun bandereklamer på multibanen.
Gymnastik: Udvalget “bokser” med mangel på boksetræner. Kontingenter refunderes. Mest succes med Stram op. Start-pakke til trænere ønskes.
Motion: Conventus spørgsmål. Ungdomshold kun tirsdag-torsdag med træner. Aircondition kører, huske at lukke døren. Nedgang i kontingentindtægter i forhold til tidligere år, minimale udgifter. Bestyrelsen beslutter at indkøbe vandkølingsanlæg der kan benyttes at alle hallens brugere.
Fodbold senior: Træner fortsætter til samme løn. Serie 5 har næsten ikke vundet kampe, arbejder på at komme i serie 6.
Ketscher: Igang, bordtennis tre stævner planlagt, første gang 27/11-16. Badminton turneringer arbejdes der på. Bestilt spillersalg til bordtennis.
Håndbold: U8 og U10 starter op indeværende uge. Ny bane næsten på plads. U12 har spillet kamp. U16 med 10 spillere. Senior uafklaret.
Fodbold ungdom: Sæson sluttet af. Indendørs forsøges startet op lørdag formiddag.
Formand: Aabybro starter i hallen fredag, sætter selv bander op og ned. Spejderne vil gerne låne hallen Torsdag 16/2-17 fra 15 tiden, OK fra bestyrelsen. Udvalgene orienterer selv trænere. Møde 26/10-16 med Landsbyråd, Borger- og -Erhvervsforening, Kristian deltager. Logbog til rengøring. Møde med DBU 19/11-16, afgøres om vi får old-boys landsholdet i december.

Kontigent situationen

 
Stor udfordring, at vi ser ud til at have halveret vores medlemstal, hvis vi blot tæller dem der har betalt kontingent.
 
Forslag om, at der oprettes hold på forhånd og superbrugerne sidder her eksempelvis to aftener om året, hvor også  bane- og haltider fordeles. Forslag om diffentieret kontingent efter hvor hurtigt man betaler. Længere drøftelse af spørgsmålet. Enighed om, at hvis man ikke har betalt kontingent efter en måned kan man ikke deltage i aktiviteten, eksempelvis kan man ikke sættes på hold til kampe.

Eventuelt

Næste møde budgetmøde, Kristian sender ud. Opfølgning på kontingent.
Motion tager til Aabybro med deltagere der vil have taget WATT-test.
Juletræsfest bliver Lørdag 17. December 2016 kl.14.00 til 16.15. Anette Lukassen, Sissel Djernæs med i udvalg. Skal bruge hjælpere: To til opstilling lørdag kl.9.00, en til oprydning.
Nytårskur, dato udsendes af Kristian.
Brugsen skal have delt reklamer ud, fodbold ungdom tager tjansen. Opdateret liste laves af Peter.
 
 
For ref. Tina

Referat af bestyrelsesmøde GGB 8. September 2016

Tilstede: Kristian, Peter, Henrik, Orla, Lars, Stefan, Brian, Birgitte, Tina
Afbud: Michael, Doris.
 
Brian møder for håndboldudvalg.

Kort nyt fra udvalgene:

Sponsorudvalg intet møde – intet nyt
Motion: Ny brochure i trykken, Lørdag formiddag motionsevent ved Brugsen. Aircondition bestilt. Husk at tage 20 kg af stængerne, checker hvem der har været der.
Fodbold junior: Dialog om U6-7 haltider.
Ketcher: Start 19/9 badminton, bordtennis. Flyers og Facebook anvendt til markedsføring. Senior først til mølle. Stævner i både badminton og bordtennis i år. Knud lukker vand ned i tennishus næste uge.
Fodbold senior: Bedt om betaling af kontingent. Udfordring med aflysning af kampe, men ok antal spillere. Mange unge spillere.
Håndbold: Udvalg udvidet med Helle, nu ialt tre. U8 laver egen plan, U12 og U16 tilmeldt turnering.
Overvejer totalmax håndboldbane til U6 og U8, forsøg der skal gøre det nemmere at holde spillere i overgangen fra legebold, opbakning fra bestyrelsen hvis prisoverslag holder. Plan om håndboldskole i uge 41
Gymnastik: Boksning startet, ønsker flere deltagere. Alle andre hold starter uge 37. Drøfter kritik. Prisoverslag investering i udstyr til spring drøftes og fandt ikke tilslutning i enig bestyrelse grundet lokaleforhold, økonomi m.m.
Formand: Besøg fra oldboyslandshold for at se på lokaliteter. LAN-party planlægges jan-feb. 2017. Vinsmagning i efteråret planlægges.
 
Ulrik Wilbek:
Kristian tæller op hvor mange der skal med.
 
Haltider, evaluering af proces:
Drøfter at vi var for sent ude med udmeldinger og at informationer kom for ukoordineret. I 2017 tilstræbes en bedre fremgangsmåde.
 
Nye tiltag:
Fodbold senior ønsker mulighed for Mokai/Breezer som alternativ til øl i cafeteria, Stefan undersøger hvilke der bør indkøbes og giver Kristian besked.
 
Eventuelt:
Efterspørger koldt vand i hanerne, vandet skal løbe uforholdsmæssigt længe for at blive koldt. Drøfter muligheder. Henrik undersøger vandkølerudvalg. Forslag om at kampe m.m. fremgår af “På Gjøl”.
 
Næste møde:
25. Oktober kl.19.30
8. December kl.19.30 (Budget)
 
For ref:
Tina

GGB bestyrelsesmøde 4/8-16

Tilstede: Claus, Peter, Kristian, Michael, Henrik, Stefan, Ivan, Doris, Birgitte, Tina
Afbud: Lars

1)Udfordringer med udvalg 
Drøftes hvordan vi skaffer flere udvalgsmedlemmer.
2) Kort nyt fra udvalg
Fodbold U: U8, 10, 12, 13 kommer i gang. Udfordring med U6.
Fodbold S.: 18 til træning senest, i snit 10-12 stykker. Drøfter at nye bliver taget godt imod på holdet.
Motion: Søsætter ”langtidsholdbar” brochure. Bestilt Aircondition anlæg. Mangler Conventus ansvarlig i bestyrelsen. Nøgledepositum drøftes.
Håndbold: U16, U14, U10 og U8 (40-45 børn). Trænerskade driller, andre træder til. Herrehold under opbygning, kontingent til senior drøftes. Håber på at få stillet damehold.
Sponsorudvalg: Ikke så meget nyt, fået et par nye, men også mistet.
Gymnastik: Arbejder på højtryk med at få program på plads. Stram-op, Legebold, mor-far-barn, Akrobatik, Børnedans foreløbigt planlagt.
3) Hvilke aktiviteter
Bruge ”Gjøl – en by med liv” endnu mere. Drøfter cykling m.m.
4) Haltider
Alle udvalgsformænd sender tider til Kristian inden 15/8-16. Michael og Kristian sætter sig og koordinerer.
5) Sommerfest
Foreløbigt regnskab fremlagt. Flot overskud. Drøfter enkelte poster. Gerne holde standarden på musikken til næste år (bortset fra fredag aften). Godt samarbejde med skolen kunne også gentages.
6) Eventuelt
Drøfter kontingentsituation og poster i foreløbigt regnskab.
Spar Nord vil bede om vedtægter, navn på bestyrelsen, formand og kasserer. Kristian sender.
Birgitte hjælper Doris med Mobilepay.
Drøfter kontingentspørgsmål i gymnastikudvalg.
Næste møde: 8. september 2016 kl.19.30

Referat af møde i GGB bestyrelse 11.05.2016.

Tilstede: Kristian, Orla, Torben, Claus, Birgitte, Doris, Peter, Lars og Tina. Afbud: Henrik


1.    Sommerfest: Opstilling Onsdag aften 8/6 i stedet for som vanligt Torsdag. Søndag formiddag oprydning – de udvalg der kommer der rydder op en time og går så hjem. Øvrige bliver til alt er færdigt. Formiddag: Gymnastik, Ketscher, Håndbold. Øvrige udvalg bliver til vi er færdige Søndag.

Den Store Gjølfest er slået sammen med sommerfesten.Foreløbigt program: Kunstfernisering start kl.10.00 med overraskelser. Det store Kuffertcirkus workshop kl.11.00. Musik under kaffe og kage. Kl.15.00 Forestilling. Tilskud til musikken, livemusik både Fredag og Lørdag. Søndag 15.30 kommer MGP til Gjøl. Se program der kommer 20/5-16. Spisebilletter sælges i Brugsen 21/5 og 4/6.

2.    Årets leder: Send forslag til Kristian

3.    Kort nyt fra udvalg: Motion: ønsker køb af aircondition til centret, mener det kan holdes inden for budget. Bestyrelsen bakker op om at man undersøger nærmere, klar over at det vil medføre driftsomkostninger, men måske også mere gavn. Ketscher: Startede 1/5 med arbejdsdag, to mødte op, fornuftigt resultat. Morten Krogh Mortensen klar til begyndertræning. Flere juniorspillere. Henter nøgle hos Lars, bliver oprettet i Conventus med det samme. Kan spille hvornår de vil for kontingenten. Flyer delt ud i byen, opslag på Gjøl en by med liv. Sponsor: De fleste sponsorer har lavet kontrakter, to sponsorer har endda selv meldt sig. Håndbold: Ungdomsafdelingen stor succes, god træner og gode ungdomstrænere. Seniorafdeling både damer og herrer noget på pumperne, men stillet hold og haft det sjovt. Drøfte hvad der skal ske efter sommerferien på et senere bestyrelsesmøde. Kontingent og trænersituation drøftes. Fodbold senior: Gør det godt, flot fremmøde fra Gjøl, ligger nr.3 i serie 4. Serie 5 har haft lidt problemer med at stille hold et par gange. Gymnastik: Sluttet sæsonen, 24 betalende til boksning. Starter op igen efter sommerferien. Akrobatik i gang igen efter sommerferien. Fåruptur, kun få tilmeldte p.t. Bamsekoncert, 45-50 børn og 30 voksne, godt arrangement. Fodbold ungdom: Fire hold, 7,9,11 og 12. Kommet godt i gang. 9’erne skal med til Faarup Cup. Evaluere efterfølgende. Ønske om hold mere for årgang 2010-11. Prøve Nørhalne Cup til næste uge. Formand: Skifte cylindere i døre. Nøgler til Håndbold og fodbold junior.

4.    Eventuelt: Fodboldudvalg bliver ikke lagt sammen. Trøjevask drøftes. Drøfter gØl’en. Ny rengøringsdame: Susanne Barret, hyret ind. Send rettelser af udvalgsmedlemmer til Peter. Opretter Mobilepay og SWIPP. Legatkassen drøftes.

For ref. Tina B.

Bestyrelsesmøde i GGB 3. marts 2016

Tilstede: Torben, Orla, Kristian, Birgitte, Michael, Henrik, Claus, Lars, Thomsen og Tina.
Afbud: Doris
Formanden byder velkommen til alle og præsenterer nye medlemmer af bestyrelsen, Torben, Orla og Tina (tilbage som sekretær). Farvel og tak for tro tjeneste til Thomsen. Michael stopper som formand i fodbold ungdom og bliver formand for sommerfestudvalg.
1. Punkter fra Generalforsamlingen:

  1. Problemer med at fylde udvalg, håndboldudvalg mangler to og sponsorudvalget mangler et medlem. Der arbejdes hårdt på sagen.

  2. Lån af hal/cafeteria. Det blev besluttet at udvalgsmedlemmer i lighed med bestyrelsen har mulighed for at låne hal og cafeteria. I så fald skal forplejning købes i cafeteriaet. Cafeteria kan ikke lånes ud til fester med spisning og spirituosa. Service kan lånes af medlemmer, ikke medlemmer betaler kr.2,50 pr. kuvert.

  3. Debat om synlighed, skal vi have en PR-ansvarlig? Det besluttes at bruge ”Gjøl en by med liv” mere. Forslag om ungeråd på dagsorden til næste møde. Det opleves at klubtrøje betyder meget for tilhørsforholdet til klubben hos børn og unge. Det bør vi tænke på fremadrettet. Drøfter GGB involvering i flere af byens arrangementer for at være mere synlige. Drøftes hvem der fremadrettet skal have kontakten til seniorgruppen. Der er ønske om lamper i den lille hal, bander der kan åbnes, hegnsstolpebeskyttelse om baner.

2. Lederfest 19. marts 2016
 
Opsætning kl.14.00: Orla, Lars, Henrik, Birgitte, Tina.
Oprydning dagen efter kl.10.00: Torben, Kristian, Michael, Doris og Sponsorudvalgsmedlem.
 
Bestilling af gavekort:
Trænere kr.1.500,- 
Hjælpetræner kr.1.000,-
Indendørstræner kr.500,-
Kampfordeler kr.500,-
Dommer kr.300,-
Holdleder senior kr.1.000,-
Regnskab kr.1.000,-
Haladministration kr.1.500,-
Vagtplanlægger kr.1.500,-
 
Forslag vedrørende regnskabsprincip at investeringer fremgår. Sommerfestregnskab specificerer sponsorindtægter.
 
Sommerfest-drill drøftes. Onsdag hjælper fodbold senior med teltopsætning. Torsdag møder alle udvalg til forefaldende opgaver der er planlagt af sommerfestudvalg. Halvdelen af udvalgene møder søndag morgen og rydder op, de pågældende går hjem en time før de andre når festpladsen tages ned.
 
Birgitte undersøger swipp og mobilepay.
 
3.Kort nyt fra udvalg
 
Fodbold senior: Udvalg fuldtalligt. Har et hold i serie 4 og et i serie 6. Iversen har styr på kontingentsituationen.
 
Håndbold: Stillet herrehold, mangler unge, mange forskellige har spillet og derfor en udfordring med kontingent, udvalgsformand finder løsning. Ingen trænerudgifter. Damesenior drøftes. Succes på børne-unge området, omkring 40 medlemmer.
 
Sponsorudvalg: Reklamerer for Gule ærter/Gullasch på kroen. Mandag 7/3 holdes konstituerende møde i udvalg, mangler et medlem. I gang med at tegne kontrakter, snart sommerfest.
 
Ketscher: Fuldtalligt udvalg. Bordtennisstævne 13.03.16 på Filstedvejen skole. Trænere fortsætter. Tennis går i gang efter påske. Kontingent på plads.
 
Fodbold ungdom: Udvalg på plads, to nye medlemmer. Orla ny formand i stedet for Michael. U7,9,11 og 12 kører i forårssæsonen. Standerhejsningsdato udmeldes snart. Kontingent OK. 
 
Motion: Udvalg på plads. Vil gerne lave crossfitbane udenfor. Alle trænere fra vintersæson har været til afslutningsmøde. Mathias skal på trænerkursus. 
 
Gymnastik: Boksetræning et hit, ca.30 tilmeldte. Sæsonafslutning i planlægningsfasen. Kontingent OK.
 
4. Formanden orienterer
 
Irma stopper 21.03.16. Søger ny til 20 timer om ugen. Flere interesserede. Kristian, Michael og Claus udgør ansættelsesudvalg, afgørende med fleksibilitet.
 
Bestyrelsen skal fremover sidde i gjØL’ens udvalg, går tilbage til mere selvkørende udvalg.
 
Faarup sommerlandtur har været en succes, hvilket betyder at udgifterne er steget betydeligt. Bestyrelsen ønsker fortsat at støtte arrangementet, der er godt for fællesskabet i klubben, men ønsker at tilpasse udgiften. Sussie og Birgitte laver oplæg.
 
5. Eventuelt:
Henrik bringer vinsmagning i forslag, der foreslås samarbejde med Brugsen.
Der underskrives telegrammer til konfirmander.
6. Næste møde:
Kristian melder dato ud.
Punkt om ungeråd.
For ref. Tina

Generalforsamling d. 18-2-2016

Referent: Charlotte
Fremmødte: 30

1. Valg af dirigent
Ole Hermansen vælges som dirigent.


Det kan konstateres, at Generalforsamlingen ikke er lovligt indkaldt. Generalforsamlingen godkender alligevel generalforsamlingen for værende gyldig.

Jf. vedtægten fra 2014, skal der skal udpeges en protokolfører / sekretær – Charlotte er valgt.


2. Formandens beretning
2015 har på enkelte punkter været et trist år, da flere hold er blevet lukket grundet ringe tilslutning.
 
Det har i 2015 været forsøgt at starte tennis op igen. Banerne blev renoveret og klar til sæsonen, dog var der ved opstart kun 1 betalende, så arbejdet deromkring har været lidt spildt.
 
Lederfesten er flyttet tilbage til foråret igen, efter af den i 2015 var